รับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร : หลักสูตรการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

 

WISS Group..."we work, you develop".... เราทำ, คุณพัฒนา.

พัฒนาบุคลากรรูปแบบใหม่
ติดอาวุธ เสริมความแข็งแกร่ง...พาบุคลากรก้าวไปอีกขั้น


 จะเตรียมความพร้อมคนในองค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง โลกยุค 4.0 ได้อย่างไร


Visitors: 4,000,114