TR.HRD-008 หลักสูตร การบริหารระบบผลตอบแทนและผลประโยชน์พนักงาน

หลักการและเหตุผล


       
 ปัจจุบันการบริหารค่าตอบแทนเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของทุกองค์กร ในยุคที่กำลังขาดแคลนแรงานและการแข่งขันแย่งชิงรักษาคนเก่งคนดี ดังนั้นสิ่งที่น่าสนใจคือ
          การบริหารค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์ เป็นอย่างไร
          จะลดปัญหา ค่าจ้าง เงินเดือน “คนเก่า” กับ “คนใหม่” เพื่อสร้างประสิทธิผล และความยุติธรรมอย่างไร
          ระบบค่าตอบแทนที่ดี ต้องสร้างความเป็นธรรมภายใน สามารถแข่งขันกับภายนอก และจูงใจคนได้

         หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน HR ที่ต้องการเรียนรู้หลักการ เทคนิค และเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการสร้างระบบผลตอบแทน การใช้หลักวิธีการประเมินค่างาน ในการกำหนดผลตอบแทนบุคลากรให้เหมาะสม การออกแบบเงินเดือนหรือผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถทำให้บุคลากรมีแรงจูงใจ และสร้างผลงานที่โดดเด่นได้อย่างต่อเนื่อง

 วัตถุประสงค์
 1. ทราบถึงแนวคิด ทฤษฎีที่เป็นมาตรฐานในการบริหารผลตอบแทน การจ่ายผลตอบแทน ระบบสวัสดิการอย่างเป็นระบบ ยุติธรรมต่อองค์การและทรัพยากรมนุษย์
 2. เข้าใจรูปแบบของระบบผลตอบแทน กระบวนการออกแบบผลตอบแทนตามโครงสร้าง ค่านิยม วัฒนธรรม พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และผลประกอบการขององค์การที่เป็นรูปธรรม
 3. สามารถนำเครื่องมือ วิธีการมาประยุกต์ใช้สู่การวางแผนกลยุทธ์การบริหารผลตอบแทนให้เกิดประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับองค์การ
 กลุ่มเป้าหมาย
 • เจ้าหน้าที่ หัวหน้างาน ผู้บริหารทุกระดับ ของทุกสายงาน  
 ระยะเวลาการอบรม

   6 ชั่วโมง (1 วัน)

 รูปแบบการฝึกอบรม
 1. เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques
 2. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activity)
 3. เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่
 4. เน้นการฝึกฏิบัติบทบาทสมมุติ Focus on roleplaying
 ราคาค่าอบรม

 ราคาปกติ 22,000 บาท
 ราคาสมาชิก 20,000 บาท  

 • ราคานี้ยังไม่รวม vat 7%
 • ราคาค่าอบรมรวม: วิทยากร + เอกสารอบรม + วุฒิบัตร
 • ราคาค่าอบรมรวม: ค่าที่พัก/ค่าเดินทางวิทยากรแล้ว (ยกเว้นจัดอบรมต่างจังหวัด)
 • ราคานี้ต่อผู้เข้าอบรม 20 คน/รุ่น (คนเพิ่มคิดท่านละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 60 คน)
 เนื้อหาหลักสูตร

   08.30-08.45 น. ลงทะเบียน
   08.45-09.00 น. ทดสอบก่อนการอบรม
   09.00-10.30 น. 1. แนวทางการบริหารระบบผลตอบแทนที่ส่งผลต่อองค์กรและการบริหารคน
                        ท่านจะได้เรียนรู้วัตถุประสงค์การบริหารระบบผลตอบแทนด้วยหลัก ดึงดูด รักษา กระตุ้น (Attract- Retain-Motivate) เพื่อให้เกิดแรงจูงใจแก่บุคลากรทั้งในระยะสั้น ระยะยาว และแนวทางการบริหารผลตอบแทนผ่านผลสำรวจ กรณีศึกษาหรือองค์กรที่ประสบความสำเร็จ
                     2. หลักการและปรัชญาการจ่ายระบบผลตอบแทน
                        ท่านจะได้เรียนรู้หลักการ แนวคิดในการวิเคราะห์งานตามนโยบายขององค์การ กลยุทธ์ขององค์การ โครงสร้างขององค์การ ความสัมพันธ์ของงานตามประเภทตำแหน่งงานและระดับตำแหน่งงาน สู่ Job Analysis (Compensation Policy & Administration)
                        • ขนาดของงาน (Job Size)
                        • ผลงาน (Performance)
                        • สมรรถนะ (Competency)

   10.30-10.45 น. พักเบรค
   10.45-12.15 น.  3. รูปแบบของระบบผลตอบแทน
                       ท่านจะได้ทราบถึง 2 ประเภทของผลตอบแทน ประกอบด้วย ค่าตอบแทนในรูปตัวเงิน (Financial compensation) และค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน (Non-financial compensation) ซึ่งจะอยู่ในรูปผลประโยชน์ เช่น สวัสดิการต่างๆ รวมถึงหลักการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนให้บรรลุเป้าหมายที่องค์การต้องการได้ดีที่สุด
                        • หลักการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน (Salary Grading)
                        • รูปแบบและหลักคิดการคำนวณจ่าย (Bonus)
                        • รูปแบบและหลักคิดการคำนวณจ่ายค่าคอมมิสชั่น (Commission)


   12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหาร


   13.15-14.30 น.  4. การออกแบบผลตอบแทน
                       ท่านจะได้เรียนรู้กระบวนการออกแบบผลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ตามค่างานและตาม Competency ที่เป็นตัวช่วยในการวางแผนออกแบบนโยบายการชดเชยหรือผลประโยชน์ เพื่อจ่ายผลตอบแทน และสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร
                       • การจ่ายผลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Performance)
                       • การจ่ายผลตอบแทนตามค่างานและตาม Competency
                       • การจ่ายผลตอบแทนเพื่อจูงใจหรือกระตุ้นผลการทำงาน (Incentive Pay)
                    5. การจ่ายผลตอบแทนในรูปของผลประโยชน์และสวัสดิการ
                       ท่านจะได้เรียนรู้มาตรฐานการจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับโครงสร้างขององค์การ ไม่ว่าจะเป็น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตำแหน่ง ค่าวิชาชีพ โบนัส รางวัล สวัสดิการ เป็นต้น

   14.30-14.45 น. พักเบรค
   14.45-16.30 น. 6. การออกแบบผลตอบแทน จัดส่วนผสมของจากรูปแบบต่างๆ (Compensation Mix and Portfolio)
                       ท่านจะได้รับวิธีการจัดการส่วนผสมผลตอบแทน เข้าใจในเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบค่าจ้าง (Pay Mix) จากอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงสามารถออกแบบสัดส่วนค่าจ้างให้เหมาะสม เพื่อที่จะจูงใจบุคลากรที่มีความต่างกันในระดับตำแหน่ง สายอาชีพ หรือแม้แต่ช่วง Generation
                    7. กลยุทธ์การบริหารผลตอบแทนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Compensation Strategy)
ท่านจะสามารถเข้าใจเครื่องมือการบริหารผลตอบแทนสู่การประเมินสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคำตอบแทนโดยรวม การตัดสินใจเลือกนโยบายที่เหมาะสมไปสู่กลยุทธ์ เลือกกลยุทธ์ค่าตอบแทน และการประเมินผลความเหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์การ


   *** มอบวุฒิบัตร


Visitors: 4,001,677