WISS Group...

พัฒนาบุคลากรรูปแบบใหม่
ติดอาวุธ เสริมความแข็งแกร่ง...พาบุคลากรก้าวไปอีกขั้น


 "we work, you develop".... เราทำ, คุณพัฒนา.


คู่มือ เอกสาร และมาตรฐานความปลอดภัย

รับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร : หลักสูตรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร : หลักสูตรการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

รับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร : หลักสูตรมาตรฐาน ISO 9001 / 14001 / 45001

บทความ blog


ข่าวประชาสัมพันธ์

Visitors: 4,002,155