บริการให้คำปรึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHS&E Consultation


บริการให้คำปรึกษา ( OHS&E  CONSULTATION SERVICES )

บริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งเป็นการประจำและเป็นครั้งคราว โดยที่ปรึกษาไปให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อให้คำปรึกษา เสนอแนะ สอนงาน พัฒนา และปรับปรุงระบบการบริหารฯของลูกค้า ดังนี้

  • OHS&E Consultation – Regular and On-call VisitHR Consultation 
  • OHS&E Business Partnering to Management - HSE Strategy 
  • OHS&E Team Coaching

 

จากการสะสมประสบการณ์ด้านความปลอดภัยในการทำงาน มากว่า 15 ปี เราพร้อมแล้วที่จะก้าวเคียงคู่ไปกับธุรกิจของท่าน เพื่อเป็น Business Partner ในทุกๆ ด้าน กับการให้คำปรึกษาจากที่ปรึกษา ซึ่งมีประสบการณ์จริงจากภาคปฏิบัติ

 


 


Visitors: 4,000,114