รับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร In-House

 

การจัดอบรมภายในองค์กร (In-house Training) ของ WISS Group เราจะให้คำปรึกษาในการวางแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้นและ ระยะยาว ร่วมค้นหาความต้องการในการจัดอบรม ทำการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการขององค์กรมากที่สุด จัดการงานอบรม และทำการประเมินผลการอบรมเพื่อให้ลูกค้านำไปใช้ในการพัฒนาองค์กรต่อไป ด้วยการทำงานอย่างมืออาชีพที่เต็มไปด้วย หัวใจในการให้บริการของทีมงาน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

 • กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ความปลอดภัยฯ สำหรับลูกจ้างทั่วไป..ตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554
 • ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน
 • โครงการอนุรักษ์การได้ยิน
 • การยศาสตร์
 • จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน
 • กิจกรรม 5ส เพื่อความปลอดภัยและเพิ่มผลผลิต
 • ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit)
 • การชี้บ่งและประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
 • การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
 • ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร
 • ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย
 • แผนฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล
 • ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า
 • ความปลอดภัยเกี่ยวกับปั้นจั่น (เครน)
 • ความปลอดภัยเกี่ยวกับรถยก
 • ฯลฯ
 • HR for Non HR
 • การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติโดยมีตัวชี้วัดผลสำเร็จ
     (Balanced Scorecard and Key Performance Indicators)
 • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
 • การกำหนดตัวชี้วัดผลงาน(KPI) และนำไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ
 • การบริหารขีดสมรรถนะ( Competency) และผลการปฏิบัติงาน
 • ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
     (Performance Management System: PMS)

 • เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม และสมรรถนะ
 • การบริหารระบบผลตอบแทนและผลประโยชน์พนักงาน
 • กฎหมายแรงงาน สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน
 • การจัดทำแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 • การพัฒนาองค์กร
 • กลยุทธ์การสร้างความผูกพันของพนักงาน
 • ระบบการจัดการคนเก่ง
 • ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ
 • เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชา
 • ภาวะการเป็นผู้นำ
 • ฯลฯ

 ISO 9001:2015 

 • ข้อกำหนด และการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001:2015
 • การจัดทำและควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพ ISO 9001:2015
 • การวิเคราะห์บริบทองค์กร ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้สอดคล้องตามข้อกำหนด ISO 9001:2015
 • วิธีการประเมินความเสี่ยงและโอกาสให้สอดคล้องตามข้อกำหนด ISO 9001:2015
 • การจัดทำวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงาน (KPI)
 • การตรวจติดตามภายใน / Internal Audit ISO 9001:2015
 • การสร้างความตระหนักและจิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน
 • ฯลฯ

 ISO 14001:2015 

 • ข้อกำหนด และการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
 • การจัดทำและควบคุมเอกสารในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
 • การวิเคราะห์บริบทองค์กร ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้สอดคล้องตามข้อกำหนด ISO 14001:2015
 • วิธีการประเมินความเสี่ยงและโอกาสให้สอดคล้องตามข้อกำหนด ISO 14001:2015
 • การจัดทำวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงาน (KPI)
 • การตรวจติดตามภายใน / Internal Audit ISO 14001:2015
 • แนวทางดำเนินงานการเกี่ยวกับวงจรชีวิตวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life cyccle) การชี้บ่งและประเมินประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
 • กฎหมายสิ่งแวดล้อม และเทคนิคการตรวจประเมินกฎหมาย
  การสร้างความตระหนักและจิตสำนึกการจัดการสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
 • ฯลฯ

 ISO 45001:2018 

 • ข้อกำหนด และการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018
 • การจัดทำและควบคุมเอกสารในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018
 • การวิเคราะห์บริบทองค์กร ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้สอดคล้องตามข้อกำหนด ISO 45001:2018
 • วิธีการประเมินความเสี่ยงและโอกาสให้สอดคล้องตามข้อกำหนด ISO 45001:2018
 • การจัดทำวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงาน (KPI)
 • การตรวจติดตามภายใน / Internal Audit ISO ISO 45001:2018
 • การชี้บ่งอันตราย (Hazard) และการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และเทคนิคการตรวจประเมินกฎหมาย
 • การสร้างความตระหนักและจิตสำนึกด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมในการปฏิบัติงาน
 • ฯลฯ

 ISO 22000:2018, GHPs & HACCP 

 • ข้อกำหนด และการประยุกต์ระบบอาหารปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 22000:2018
 • ข้อกำหนด และการประยุกต์ใช้ระบบอาหารปลอดภัย GHPs & HACCP
 • ข้อกำหนดมาตรฐาน GHPs & HACCP สำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
 • การจัดทำและควบคุมเอกสารในระบบอาหารปลอดภัย GHPs & HACCP
 • ข้อแนะนำในการเขียนแผนงาน HACCP
 • สุขลักษณะที่ดีสำหรับร้านอาหาร/เครื่องดื่ม
 • การตรวจติดตามภายใน / Internal Audit GHPs & HACCP
 • การตรวจติดตามภายใน / Internal AuditISO 22000:2018
 • การสร้างความตระหนักและจิตสำนึกด้านอาหารปลอดภัยและสุขลักษณะส่วนบุคคล
 • ฯลฯ
 • การบริหารความเสี่ยงองค์กร
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลง
 • การบริหารโครงการ
 • การวางแผนและบริหารงบประมาณประจำปี
 • ทักษะการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
 • เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • เทคนิคการสอนงานสำหรับหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ
 • ทักษะการบริหารจัดการสำหรับผู้จัดการมือใหม่
 • การทำงานเชิงรุกสู่ความสำเร็จ
 • การสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 • การคิดอย่างเป็นระบบ
 • Leadership and Team Development
 • Collaboration and Team Building
 • ฯลฯ
 • การขายเพื่อพิชิตใจลูกค้า
 • ทักษะการเจรจาต่อรองสำหรับงานขาย
 • เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ
 • เทคนิคการพัฒนาและการขายสมัยใหม่
 • เทคนิคการขายอย่างที่ปรึกษา
 • กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มยอดขาย
 • การสื่อสารในงานบริการ
 • การสร้างความเป็นเลิศในงานบริการ
 • เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ
 • Marketing Strategy
 • Marketing Analysis
 • Brand Building Strategy in Digital World
 • Digital Marketing Planning
 • Customer Relationship Management (CRM)
 • Proactive Service Mind
 • ฯลฯ
 • การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต
 • การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ
 • การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนในการทำงาน
 • การวิเคราะห์สาเหตุและป้องกันด้วย 8Ds และ Why why analysis
 • วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและดำเนินกิจกรรมแก้ไขและป้องกัน ด้วย PDCA
 • Visual control เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ
 • การแก้ไขปัญหาด้วย Why Why analysis
 • เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพแบบใหม่ 7 ชนิด (ภาคปฏิบัติ)
 • การสร้างจิตสำนึกคุณภาพ
 • การทำกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การลดความสูญเสีย และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ด้วย Kaizen
 • Poka Yoke การเพิ่มผลผลิตด้วยการป้องกันความผิดพลาด
 • การบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงพยากรณ์และตามสภาพ
 • การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
 • การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง เพื่อการทำ TPM ที่สมบูรณ์
 • TQM วิธีการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
 • TPM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
 • การลดความสูญเสียในการผลิต เพื่อเพิ่มคุณภาพของสินค้า
 • เทคนิคการลดต้นทุน ที่ทุกคนมีส่วนร่วม
 • การพัฒนาทักษะหัวหน้างานเพื่อลดต้นทุนและปรับปรุงงาน
 • การควบคุมคุณภาพการเกิดของเสียเป็นศูนย์
 • 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืน
 • การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
 • บทบาทหน้าที่ของทีมอนุรักษ์พลังงานและการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
 • จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร
 • ฯลฯ

 

Visitors: 4,001,680