TR.ISO-002 หลักสูตร การจัดทำและควบคุมเอกสารระบบคุณภาพ ISO 9001:2015

หลักการและเหตุผล


       
 การควบคุมเอกสารและการบันทึกคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรเนื่องจากเป็นเอกสารตามมาตรฐาน วิธีการทำงานและคู่มือในการดำเนินงานสำหรับทุกคนและผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กร หากมาตรฐานดังกล่าว ไม่มีการควบคุมอย่างเหมาะสมและทันสมัยอาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ผิดพลาด องค์กรเกิดความเสี่ยงสูงในการดำเนินการ การควบคุมเอกสารและการบันทึกคุณภาพ ถือเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานที่สำคัญ หากองค์กรไม่มีวิธีการในการควบคุมและจัดเก็บที่เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดตามระบบ ISO ก็อาจทำให้เกิดปัญหาในกระบวนการถัดไปหรือการสอบกลับหาข้อมูลได้ยาก ดังนั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมเอกสารและบันทึกจึงจำเป็นจะต้องมีความรู้และความเข้าใจถึงวิธีการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร

 วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความสำคัญของการควบคุมเอกสารในระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เข้าใจการจัดทำ และการปรับปรุงระบบเอกสารสารสนเทศ ตั้งแต่การกำหนดรหัสเอกสาร การกำหนดรูปแบบเอกสาร วิธีกำหนดชื่อและประเภทเอกสารในระบบ วิธีการชี้บ่งความทันสมัย การปรับปรุงแก้ไขเอกสาร
 2. เพื่อให้สามารถควบคุมเอกสารในระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจในความพร้อมและความเพียงพอ เหมาะสมของเอกสารกับการใช้งานในแต่ละกระบวนการ
 3. เพื่อให้สามารถทำการแจกจ่าย การเข้าถึง การค้นหา การใช้งาน การเก็บรักษาระบบเอกสารสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อให้สามารถทำการควบคุมเอกสารสารสนเทศในระบบตั้งแต่ การออกเอกสารใหม่ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การยกเลิกเอกสาร และการขอทำลายเอกสารในระบบได้อย่างถูกต้อง เพี่อป้องกันมิให้เกิดความสับสนหรือความเสียหายที่อาจเกิดจากการควบคุมเอกสารที่ไม่ดีเพียงพอ
 กลุ่มเป้าหมาย
 • DCC เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเอกสาร,เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
 • QMR ตัวแทนฝ่ายบริหารมือใหม่ หรือ QMR ที่ต้องการทบทวนการควบคุมเอกสารสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ
 • หัวหน้าฝ่าย,หัวหน้าแผนกของแต่ละหน่วยงาน
 • ผู้บริหาร,ผู้จัดการฝ่าย,ผู้จัดการแผนก
 ระยะเวลาการอบรม

   6 ชั่วโมง (1 วัน)

 รูปแบบการฝึกอบรม
 1. เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques
 2. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activity)
 3. เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่
 4. เน้นการฝึกฏิบัติบทบาทสมมุติ Focus on roleplaying
 ราคาค่าอบรม

 ราคาปกติ 19,000 บาท
 ราคาสมาชิก 18,000 บาท  

 • ราคานี้ยังไม่รวม vat 7%
 • ราคาค่าอบรมรวม: วิทยากร + เอกสารอบรม + วุฒิบัตร
 • ราคาค่าอบรมรวม: ค่าที่พัก/ค่าเดินทางวิทยากรแล้ว (ยกเว้นจัดอบรมต่างจังหวัด)
 • ราคานี้ต่อผู้เข้าอบรม 20 คน/รุ่น (คนเพิ่มคิดท่านละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 60 คน)
 เนื้อหาหลักสูตร

   08.30-08.45 น. ลงทะเบียน
   08.45-09.00 น. ทดสอบก่อนการอบรม
   09.00-10.30 น. - ข้อกำหนดเกี่ยวกับเอกสารระบบและการควบคุม ตามมาตรฐาน ISO 9001
                      - เอกสารระบบบริหารงาน
                      - โครงสร้างระบบเอกสารของระบบบริหารงาน
                      - โครงสร้างของเอกสารระดับต่างๆ ของเอกสารระบบ

   10.30-10.45 น. พักเบรค
   10.45-12.15 น.   - การจัดทำเอกสาร เพื่อบรรลุ Lean Organization
                     - กลยุทธ์การจัดทำเอกสารให้ได้รับการยอมรับนำไปปฏิบัติ และนำไปสู่ Lean Organization
                     - การเขียน Work Process Flow Chart แสดงความเป็นระบบ


   12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหาร


   13.15-14.30 น.   - การเขียนเอกสารเชิงพรรณนา
                     - การเตรียมการและการนำเอกสารไปปฏิบัติและปรับปรุงแก้ไข

   14.30-14.45 น. พักเบรค
   14.45-16.30 น.  - การควบคุมเอกสารสารสนเทศ (เอกสาร/บันทึก)
                     - โครงสร้างProcedure : Control of Documented Information (Document Control)
                    - Work shop (ภาคปฏิบัติ)

   16.30-17.00 ทดสอบหลังการอบรม

   *** มอบวุฒิบัตร


Visitors: 4,001,677