โครงการ ส่งเสริมการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 

มั่นใจได้ในความสำเร็จ ด้วยการ “รับรองผลความสำเร็จ”​

  • ด้วยประสบการณ์ตรง "หัวหน้าที่ปรึกษาระบบมาตรฐานความปอดภัยฯ T-OSH" ระยะเวลา 3 ปี ที่ให้คำปรึกษาสถานประกอบกิจการ มากกว่า 40 แห่ง
  • ด้วยประสบการณ์วิชาชีพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มากกว่า 20 ปี

 

 


สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ; สสปท. ได้ประกาศมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจัดทำระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สามารถต่อยอดหรือยกระดับสู่มาตรฐานสากลได้

 ประโยชน์ที่สถานประกอบกิจการจะได้รับ

  • ปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย...จัดให้มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ตามประกาศกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
  • ได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยฯ จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ
  • สนับสนุนและให้คำปรึกษาในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
  • เพิ่มโอกาสในการพัฒนาผลิตภาพแรงงานและเสริมศักยภาพแรงงาน รวมถึงสามารถเพิ่มการต่อยอดทางธุรกิจและโอกาสในการแข่งขันทางการค้ามากขึ้น
  • สถานประกอบกิจการจะมีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน

 


ทำมาตรฐาน T-OSHMS ค่าใช้จ่ายเท่าไร ?... :-

 จ่ายเพียง 30,000 - 50,000 บาท เท่านั้น (ส่วนที่เหลือมีงบฯสนับสนุน)
          *** ค่าใช้จ่ายจะพิจารณาตามประเภทกิจการ และขนาดองค์กร(จำนวนพนักงาน)
          *** ระยะเวลาการดำเนินการ 2-4 เดือน (4-8 Man-days)

  


 

 หากสนใจ ทำ 2 ระบบพร้อมกัน (T-OSHMS + ISO 45001)

จ่ายเพียงหลักหมื่น.....สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม !!...

 


Visitors: 2,997,405