คู่มือ และมาตรฐานปฏิบัติงาน ด้านความปลอดภัย

คู่มือ เอกสาร และมาตรฐานความปลอดภัย


Code คู่มือ (M) / ระเบียบปฏิบัติ & SOP (P) / แบบฟอร์ม (F)
เอกสาร เฉพาะสมาชิก
M คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (OHSE Manual) ตามระบบมาตรฐาน ISO 45001:2018 -

คลิ๊ก!!

P นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
โครงสร้างการบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน   
F ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน  
 แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม  
F  แผนการฝึกอบรมประจำปี  
 F  แบบบันทึกการเข้าการรับฝึกอบรม  
 F  ใบกำหนดหน้าที่งาน JOB Description ของ จป.วิชาชีพ  - คลิ๊ก!! 
P วัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (KPIs)   - คลิ๊ก!!
 แผนงานความปอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน   คลิ๊ก!! 
P ระเบียบปฏิบัติในการชี้บ่งและติดตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และภาพแวดล้อมในการทำงาน   
F  แบบชี้บ่งและติดตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และภาพแวดล้อมในการทำงาน  
P ระเบียบปฏิบัติการชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนจัดการความเสี่ยง  - คลิ๊ก!!  
F  แบบรายการงานที่รับผิดชอบ / รายการสำรวจประเมินพื้นที่ชี้บ่งอันตราย  
F แบบชี้บ่งอันตราย และประเมินความเสี่ยง (พร้อมตัอย่างประเมินความเสียงในงานกว่า 10 เรื่อง)  
P ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การขออนุญาตทำงาน (WORK PERMIT)  - คลิ๊ก!!
F แบบขออนุญาตทำงานWORK PERMIT  
กฎระเบียบความปลอดภัยของผู้รับเหมา  
P ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การเตรียมพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  
   <<สมาชิก ดาวโหลดเพิ่มเติมกว่า แยกเป็นหมวดเรื่องตาม ISO 45001 คลิ๊ก!!....>>   คลิ๊ก!! 


Visitors: 4,001,680