อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 187 ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการดำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ค.ศ. 2006

อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 187 ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการดำาเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ค.ศ. 2006
International Labour Organization (ILO) Convention 187 Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, 2006


อนุสัญญาฉบับนี้ จัดเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศฉบับพื้นฐานด้านความปลอดภัยในการทำางาน มีสาระสำาคัญมุ่งเน้นกรอบการบริหารจัดการและดำเนินงานในระดับชาติ ที่จะนำไปสู่การคุ้มครองดูแลแรงงานให้มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี โดยประเทศที่ให้สัตยาบัน ต้องมีการดำาเนินการที่สอดคล้องกับ ๓ องค์ประกอบหลักภายใต้บทบัญญัติแห่งอนุสัญญา

Visitors: 4,000,096