คู่มือดูแลความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

คู่มือนี้กล่าวถึงข้อควรระวังที่ทุกคนควรปฏิบัติ  เมื่ออยู่ในบริเวณหน่วยงาน  เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ  คู่มือความปลอดภัยฉบับนี้ยังได้อธิบาย  หรือชี้แจงถึงมาตรฐานของการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยตามจุดต่างๆ ที่หน้างานของโครงการ  ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดเฉพาะเล่มที่

** เนื้อหาของคู่มือฯ  จึงเป็นส่วนหนึ่งในแผนการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของโครงการฯ ที่ทุกคนจะต้องถือปฏิบัติโดยหน้าที่และความรับผิดชอบอยู่แล้ว  พนักงานจึงควรติดคู่มือในกระเป๋าหรือที่ที่จะหยิบอ่านได้สะดวก หมั่นอ่านและศึกษา และปฏิบัติตาม   เมื่อกำลังทำงานอย่างหนึ่งอย่างใดหรือก่อนเริ่มทำงานของแต่ละวันทุกคนควรตั้งปณิธานที่จะทำงานโดยไม่มีอุบัติเหตุ เพราะการบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุ  อาจนำความเสียหายและความเศร้าโศกมาสู่ครอบครัวและเพื่อนร่วมงานได้

Visitors: 4,000,097