มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของท่าทางการปฏิบัติงานในลักษณะสถิต

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. ได้จัดทำมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของท่าทาง การปฏิบัติงานในลักษณะสถิต โดยมีองค์ประกอบของมาตรฐาน ประกอบด้วย
1. คุณสมบัติของผู้ประเมินความเสี่ยง
2. คุณสมบัติของผู้ถูกประเมินความเสี่ยง
3. งานที่จะถูกประเมินความเสี่ยง
4. อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง
5. การคำนวณมุมของส่วนร่างกาย
6. การวัดมุมองศาการเคลื่อนไหวของข้อต่อร่างกาย
7. การสรุปผลการประเมินความเสี่ยง
8. แนวทางการปรับปรุงระบบงาน
9. ท่าทางการปฏิบัติงานตามหลักการยศาสตร์

Visitors: 4,000,102