แนวการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยฯ งานก่อสร้าง

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้นายจ้างจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง โดยให้อำนาจอธิบดีออกประกาศกำหนด

ดังนั้น สำนักความปลอดภัยแรงงาน จึงได้จัดทำคู่มือแนวการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง เพื่อให้สถานประกอบกิจการที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับงานก่อสร้างสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งในการจัดทำคู่มือฉบับนี้ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบกิจการในการเข้าเก็บข้อมูลภาคสนามในโครงการก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หน่วยงานก่อสร้าง บริษัท นครหลวงก่อสร้าง จำกัด ทำให้การจัดทำคู่มือประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตลอดจนทำให้คู่มือฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สามารถนำออกเผยแพร่ได้เป็นอย่างดี

สำนักความปลอดภัยแรงงาน จึงขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ณ โอกาสนี้ด้วยและหวังว่าคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทั่วไป

Visitors: 4,000,114