คู่มือและมาตรการความปลอดภัยในการติดตั้งและการใช้งานระบบดับเพลิงอัตโนมัติภายในอาคาร

จากเหตุการณ์อุบัติเหตุการทำงานของระบบดับเพลิงแอโรซอล (Aerosol Fire Suppression System) ภายในอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ ระหว่างที่ลูกจ้างปฏิบัติงานภายในห้องที่ติดตั้งระบบดังกล่าว เป็นเหตุให้ลูกจ้างของผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานและผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเสียชีวิตจากสารเคมีของระบบดับเพลิง ส่งผลให้หน่วยงานและองค์กรหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงมาตรฐานของการติดตั้ง และความปลอดภัยในการใช้งานระบบดับเพลิงอัตโนมัติประเภทต่างๆ ที่ได้รับการติดตั้งภายในอาคารขนาดใหญ่และอาคารที่มีทรัพย์สินมูลค่าสูงในประเทศไทย รวมทั้งระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานภายในอาคาร ตลอดจนมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และมาตรการในการป้องกันกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

สำนักความปลอดภัยแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จึงได้รวบรวมข้อมูลระบบดับเพลิงชนิดต่างๆ หลักการทำงานของระบบดังกล่าว ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องทำงานได้อย่างปลอดภัย และปฏิบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือและมาตรการความปลอดภัยในการติดตั้งและการใช้งานระบบดับเพลิงอัตโนมัติภายในอาคารเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์และสร้างความเข้าใจให้กับสถานประกอบกิจการ หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ รวมถึงนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงาน เจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป

Visitors: 4,000,114