คู่มือ การตรวจความปลอดภัยในการทำงานตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๔

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลให้สถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้องได้รับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยได้กำหนดให้มีพนักงานตรวจความปลอดภัยขึ้น เพื่อทำหน้าที่ดูแลสถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการตามมาตรฐานและกฎหมายที่กำหนด ประกอบกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้มีระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจความปลอดภัย

กองความปลอดภัยแรงงาน จึงปรับปรุงคู่มือการตรวจความปลอดภัยในการทำ งาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับบริบทและระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้พนักงานตรวจความปลอดภัยและผู้เกี่ยวข้อง นำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนด เพื่อให้การตรวจความปลอดภัยในการทำงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

Visitors: 4,000,097