คู่มือมาตรฐานการเก็บรักษาสารเคมีอันตราย

การคุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง และมีความปลอดภัยในการทำงาน ตามบทบาทหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน จำเป็นต้องดำเนินการทางด้านการควบคุมกำกับดูแลให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยฯ อย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับการส่งเสริมพัฒนาเพื่อสร้างความตระหนักรู้และยกระดับ คุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน ให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้แรงงานจะได้ทำงานในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสมปลอดจากอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน

มาตรฐานการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายขึ้น โดยมีองค์ประกอบของมาตรฐาน ประกอบด้วย
1. สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย
2. ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเก็บรักษาสารเคมีอันตราย
3. ระบบป้องกันอันตรายในการเก็บรักษาสารเคมีอันตราย
4. การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการเก็บรักษาสารเคมีอันตราย และการสื่อสาร
5. มาตรฐานป้องกันอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน
6. การตอบโต้เหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีอันตรายหกรั่วไหลและไฟไหม้

Visitors: 4,000,104