แนวทางการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานและการดำเนินการตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานภายใต้กฎกระทรวงฯ เป็นกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ ที่มีการกำหนดให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้ลูกจ้างทำงานได้อย่างปลอดภัยปราศจากอันตรายเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักวิชาการต่าง ๆ ในการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง

นอกจากนี้ ยังมีกฎกระทรวงก

Visitors: 4,000,114