มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอันตราย

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้จัดทำมาตรฐานการประเมินความเสี่ยง สุขภาพลูกจ้างในกรณีใช้สารเคมีอันตรายขึ้น โดยมีองค์ประกอบของมาตรฐาน ประกอบด้วย
1. การชี้บ่งอันตราย
2. การจัดระดับอันตรายตามลักษณะของสารเคมี
3. การจัดระดับการสัมผัส
4. การประเมินระดับความเสี่ยง
5. การบริหารจัดการความเสี่ยง


         ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นมาตรฐานสำหรับส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการและผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ และเป็นแนวทางให้ลูกจ้างตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอันตรายอย่างปลอดภัย

Visitors: 4,000,098