TR.SHE-001 หลักสูตร กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการประเมินความสอดคล้องกฎหมายตามระบบ ISO 45001:2018

หลักการและเหตุผล


       
 เนื่องด้วยปัจจุบัน ประเทศไทยได้ประกาศใช้ พรบ.ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 เป็นผลทำให้มีกฏกระทรวงแรงงานใหม่ๆ ทยอยออกมาบังคับใช้อย่างต่อเนื่องและมีผลให้กฏหมายด้านความปลอดภัยในการทำงานมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา สืบเนื่่องจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนี้ ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการที่เข้าข่ายที่ต้องทำตามกฏหมายปรับตัวไม่ทันเกิดผลเสียในด้านความเสี่ยงอันตรายที่เกิดกับพนักงานและเกิดความเสียงในการดำเนินธุรกิจ เนื่องด้วยอำนาจแห่ง พรบ.ความปลอดภัยฯ ให้อำนาจเจ้าพนักงาน สั่งหยุดการดำเนินงาน และยังกำหนดโทษสูงสุดไว้ จำคุกไม่เกิน 1 ปี และหรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท

         จึงมีความจำเป็นอย่างสูงยิ่งที่ หัวหน้างานและผู้บริหารต้องรู้และปฏิบัติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจและบริหารความปลอดภัยในองค์กร

 วัตถุประสงค์
 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกฎหมายความปลอดภัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถนำไปปรับใช้ในการปฎิบัติงานได้อย่างปลอดภัย
 2. เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน ของสถานประกอบการ
 กลุ่มเป้าหมาย
 • หัวหน้างาน และ ผู้บริหาร
 • พนักงานทั่วไป 
 ระยะเวลาการอบรม

   6 ชั่วโมง (1 วัน)

 รูปแบบการฝึกอบรม
 1. เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques
 2. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activity)
 3. เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่
 4. เน้นการฝึกฏิบัติบทบาทสมมุติ Focus on roleplaying
 ราคาค่าอบรม

 ราคาปกติ 19,000 บาท
 ราคาสมาชิก 18,000 บาท  

 • ราคานี้ยังไม่รวม vat 7%
 • ราคาค่าอบรมรวม: วิทยากร + วุฒิบัตร
 • ราคาค่าอบรมรวม: ค่าที่พัก/ค่าเดินทางวิทยากรแล้ว (ยกเว้นจัดอบรมต่างจังหวัด)
 • ราคานี้ต่อผู้เข้าอบรม 20 คน/รุ่น (คนเพิ่มคิดท่านละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 60 คน)
 เนื้อหาหลักสูตร

   08.30-08.45 น. ลงทะเบียน
   08.45-09.00 น. ทดสอบก่อนการอบรม
   09.00-10.30 น. - หลักการความสำคัญและความเป็นมาของ กฏหมายความปลอดภัยในการทำงาน
                      - วัตถุประสงค์และเหตุที่ต้องปฏิบัติตามกฏหมาย

   10.30-10.45 น. พักเบรค
   10.45-12.15 น.  กฏหมายด้านความปลอดภัยในการทำงาน พรบ.ความปลอดภัยฯ 2554


   12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหาร


   13.15-14.30 น.  - กฏกระทรวงและประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่กำเนิดจาก พรบ.ความปลอดภัยฯ 2554
                    - กฏกระทรวง ฉบับเดิม ที่ยังมีผลบังคับใช้
                    - หลักการประเมินความสอดคล้องและการบริหารงานด้านกฏหมายในองค์กร

   14.30-14.45 น. พักเบรค
   14.45-16.30 น. - การบ่งชี้และการนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานในองค์กรกร
                    – Workshop
                       * การขึ้นทะเบียนและการสื่อสารและการทบทวนการเปลี่ยนแปลง
                       * การประเมินผลการดำเนินงานกับความสอดคล้องกับข้อ กฎหมาย
                    – Workshop
                    – Q&A


   *** มอบวุฒิบัตร


รับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร : หลักสูตรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Visitors: 4,001,678