TR.SHE-030 หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

หลักการและเหตุผล


       
ตามกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ตามข้อ 25 นายจ้างของสถานประกอบกิจการตามบัญชี 1 บัญชี 2 และบัญชี 3 ที่มีลูกจ้างจำนวนห้าสิบคนขึ้นไป ต้องจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีลูกจ้างครบจำนวนดังกล่าว โดยคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ต้องประกอบด้วย นายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร เป็นประธานกรรมการความปลอดภัยฯ ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา และผู้แทนลูกจ้างเป็นกรรมการความปลอดภัยฯ และ ตามข้อ 28 นายจ้างต้องจัดให้กรรมการความปลอดภัยฯ ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับเลือก เว้นแต่กรรมการความปลอดภัยผู้นั้นเคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวมาแล้ว

       ทั้งนี้ การดำเนินการฝึกอบรมเพื่อให้ลูกจ้างมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ตามกฎกระทรวงนี้ ต้องปฏิบัติตามข้อ 43 กำหนดให้นายจ้างหรือผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมดำเนินการฝึกอบรมเพื่อให้ลูกจ้างมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ทั้งนี้ หลักสูตร การฝึกอบรม คุณสมบัติของวิทยากร และการดำเนินการฝึกอบรมของนายจ้างหรือผู้ให้บริการ ด้านการฝึกอบรมให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

 วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้กิจการหรือสถานประกอบกิจการปฏิบัติได้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในบาทบาทหน้าที่ของตนตามที่กฎหมายกำหนด
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถค้นหาอันตราย และพิจารณาหาแนวทางวิธีการควบคุม ป้องกันอันตรายได้อย่างเหมาะสม
 กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้เข้าอบรมต้องเป็นคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
 ระยะเวลาการอบรม

   12 ชั่วโมง (2 วัน)

 รูปแบบการฝึกอบรม
 1. เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques
 2. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activity)
 3. เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่
 4. เน้นการฝึกฏิบัติบทบาทสมมุติ Focus on roleplaying
 ราคาค่าอบรม In-House

 ราคาปกติ 25,000 บาท
 ราคาสมาชิก 23,000 บาท  

 • ราคานี้ยังไม่รวม vat 7%
 • ราคาค่าอบรมรวม: เอกสาร + วิทยากร + วุฒิบัตร
 • ราคาค่าอบรมรวม: ค่าที่พัก/ค่าเดินทางวิทยากรแล้ว (ยกเว้นจัดอบรมต่างจังหวัด)
 • ราคานี้ต่อผู้เข้าอบรม 20 คน/รุ่น, คนเพิ่มคิดท่านละ 200 บาท (สูงสุดไม่เกิน 60 คน ตามกฎหมายกำหนด)
 วิทยากรผู้สอน
 • วิทยากรที่ได้รับอนุมัติจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 เนื้อหาหลักสูตร

 วันที่ 1

   08.30-08.45 น. ลงทะเบียน
   08.45-09.00 น. ทำแบบทดสอบก่อนอบรม
   09.00-10.30 น. หมวดวิชาที่ 1 การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
                       - (ก) แนวคิดการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน                      - 
                       - (ข) แนวคิดการบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

   10.30-10.45 น. พักเบรค
   10.45-12.15 น.    - (ค) หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ


   12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหาร


   13.15-14.30 น.  หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
                      - (ก) สาระสำคัญของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากรหน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดาเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565

   14.30-14.45 น. พักเบรค
   14.45-16.30 น.   - (ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีว-อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ
     

 วันที่ 2

   08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
   09.00-10.30 น. หมวดวิชาที่ 3 การบริหาร จัดการด้านความปลอดภัยตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
                       - (ก) การจัดทำนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีว-อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
                       - (ข) การจัดทำแนวทางการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วยจากการทำงานของลูกจ้าง
                       - (ค) การจัดทำระบบการรายงาน เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขสภาพการทำงานของลูกจ้าง

   10.30-10.45 น. พักเบรค
   10.45-12.15 น.     - (ง) การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน
                       - (จ) การพิจารณาคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีว-อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ


   12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหาร


   13.15-14.30 น.     - (ฉ) การสำรวจด้านความปลอดภัยในการทำงาน
                       - (ช) การพิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

   14.30-14.45 น. พักเบรค
   14.45-16.30 น.    - (ซ) การประเมินผลการดาเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
                       - (ฌ) การประชุมและการติดตามงาน

    16.30-17.00 ทำแบบทดสอบหลังอบรม

   *** มอบวุฒิบัตร


รับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร : หลักสูตรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Visitors: 4,000,114