TR.ISO-001 หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001:2015

หลักการและเหตุผล


       
 ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบบริหารคุณภาพ จัดทำขึ้นโดย องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization) การปรับปรุง ISO 9001:2015 ครั้งนี้ เป็นยกระดับการบริหารจัดการที่ท้าทายขององค์การที่จะนำไปใช้ โดยมุ่งเน้นให้องค์การนำองค์การไปสู่ความยั่งยืน โดยมีแนวคิดพื้นฐานในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็ว ลูกค้ามีความต้องการที่มากขึ้นและมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น การส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าเดิม และเพื่อความอยู่รอดและการประสบความสำเร็จในระยะยาว เป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่าระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) สามารถช่วยในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและการแข่งขันได้

 วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในข้อกําหนด ISO 9001:2015 ที่มีความแตกต่างจาก ISO 9001:2008
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำระบบ ISO 9001:2015 ไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางการปรับใช้ข้อกำหนด ISO 9001:2015 ให้สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร
 กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดทำระบบ ISO 
 • QMR, ผู้ช่วย QMR, ผู้บริหาร
 • หรือผู้ที่สนใจทั่วไป
 ระยะเวลาการอบรม

   6 ชั่วโมง (1 วัน)

 รูปแบบการฝึกอบรม
 1. เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques
 2. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activity)
 3. เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่
 4. เน้นการฝึกฏิบัติบทบาทสมมุติ Focus on roleplaying
 ราคาค่าอบรม

 ราคาปกติ 23,000 บาท
 ราคาสมาชิก 20,000 บาท  

 • ราคานี้ยังไม่รวม vat 7%
 • ราคาค่าอบรมรวม: วิทยากร + วุฒิบัตร
 • ราคาค่าอบรมรวม: ค่าที่พัก/ค่าเดินทางวิทยากรแล้ว (ยกเว้นจัดอบรมต่างจังหวัด)
 • ราคานี้ต่อจำนวนผู้เข้าอบรม 30 คน (จำนวนคนเพิ่มคิดท่านละ 150 บาท สูงสุดไม่เกิน 60 คน)
 เนื้อหาหลักสูตร

   08.30-08.45 น. ลงทะเบียน
   08.45-09.00 น. ทดสอบก่อนการอบรม
   09.00-10.30 น. - ประวัติความเป็นมาของ ISO 9001:2015
                      - การปรับเปลี่ยนจาก ISO 9001:2008 เป็นเวอร์ชั่น ISO 9001:2015
                      - รายละเอียดข้อกำหนด ISO 9001:2015 และการนำไปประยุกต์ใช้
                      - ขอบเขต : Scope
                      - มาตรฐานอ้างอิง : Normative Reference
                      - คำศัพท์และคำนิยาม : Terms and Definitions

   10.30-10.45 น. พักเบรค
   10.45-12.15 น.    - บริบทองค์กร (Context of the Organization)
                      - ความเป็นผู้นำ (Leadership)
                      - การวางแผน (Planning)


   12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหาร


   13.15-14.30 น.  - การสนับสนุน (Support)
                    - การดำเนินการ (Operating)
                    - การประเมินสมรรถนะ (Performance Evaluation)

   14.30-14.45 น. พักเบรค
   14.45-16.30 น. - การปรับปรุง (Improvement)
                    - หัวข้อการปฏิบัติเพิ่มเติมในแต่ละข้อกำหนดที่ต้องจัดทำเพื่อการรับรอง ISO 9001:2015
                    - Work shop การทำ check list และ แผนงาน (ภาคปฏิบัติ)

   16.30-17.00 ทดสอบหลังการอบรม

   *** มอบวุฒิบัตร


Visitors: 2,989,980