TR.ISO-001 หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

หลักการและเหตุผล


       
 ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบบริหารคุณภาพ จัดทำขึ้นโดย องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization) การปรับปรุง ISO 9001:2015 ครั้งนี้ เป็นยกระดับการบริหารจัดการที่ท้าทายขององค์การที่จะนำไปใช้ โดยมุ่งเน้นให้องค์การนำองค์การไปสู่ความยั่งยืน โดยมีแนวคิดพื้นฐานในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็ว ลูกค้ามีความต้องการที่มากขึ้นและมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น การส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าเดิม และเพื่อความอยู่รอดและการประสบความสำเร็จในระยะยาว เป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่าระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) สามารถช่วยในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและการแข่งขันได้

 วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 9001:2015
 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำมาตรฐาน ISO 9001:2015 ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเตรียมองค์กรของตนให้พร้อมสำหรับการขอรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015
 กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดทำระบบ ISO 
 • QMR, ผู้ช่วย QMR, ผู้บริหาร
 • หรือผู้ที่สนใจทั่วไป
 ระยะเวลาการอบรม

   6 ชั่วโมง (1 วัน)

 รูปแบบการฝึกอบรม
 1. เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques
 2. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activity)
 3. เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่
 4. เน้นการฝึกฏิบัติบทบาทสมมุติ Focus on roleplaying
 ราคาค่าอบรม

 ราคาปกติ 20,000 บาท

 ราคาสมาชิก 19,000 บาท
 ราคาโปรโมชั่น พิเศษ!!.. 15,000 บาท (จัดอบรมภายในเดือน กันยายน 67) 

 • ราคานี้ยังไม่รวม vat 7%
 • ราคาค่าอบรมรวม: วิทยากร + วุฒิบัตร
 • ราคาค่าอบรมรวม: ค่าที่พัก/ค่าเดินทางวิทยากรแล้ว (ยกเว้นจัดอบรมต่างจังหวัด)
 • ราคานี้ต่อจำนวนผู้เข้าอบรม 20 คน (จำนวนคนเพิ่มคิดท่านละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 60 คน)
 เนื้อหาหลักสูตร

08.45 – 09.00 น.   ลงทะเบียน

09.00 – 10.45 น.    • โมดูลที่ 1: บทนำสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
                           - ความเป็นมาและวิวัฒนาการของมาตรฐาน ISO 9001
                           - โครงสร้างและหลักการของมาตรฐาน ISO 9001:2015
                           - ประโยชน์ของการนำมาตรฐาน ISO 9001:2015 ไปใช้
                        • โมดูลที่ 2: ข้อกำหนด และการนำมาตรฐาน ISO 9001:2015 ไปใช้
                           1. ขอบเขต : Scope
                           2. มาตรฐานอ้างอิง : Normative Reference
                           3. คำศัพท์และคำนิยาม : Terms and Definitions
                           4. บริบทองค์กร (Context of the Organization)
                           Work shop #1 : บริบทองค์กร

10.30 – 10.45 น.    พักเบรก

10.45 – 12.00 น.    • โมดูลที่ 2: ข้อกำหนด และการนำมาตรฐาน ISO 9001:2015 ไปใช้………….....(ต่อ)
                           5. ความเป็นผู้นำ (Leadership)
                           6. การวางแผน (Planning)
                           Work shop #2 : การดำเนินการความเสี่ยงและโอกาส

12.00 – 13.00 น.   พักเที่ยง

13.00 – 14.30 น.    • โมดูลที่ 2: ข้อกำหนด และการนำมาตรฐาน ISO 9001:2015 ไปใช้………….....(ต่อ)
                           7. การสนับสนุน (Support)
                           8. การดำเนินการ (Operating)
                           9. การประเมินสมรรถนะ (Performance Evaluation)
                          10. การปรับปรุง (Improvement)
                           Work shop #3 : การออกแบบเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ

14.30 – 14.45 น. พักเบรก

14.45 – 16.00 น.    • โมดูลที่ 3: การขอรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015
                           - กระบวนการขอรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015
                           - เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการขอรับรอง

16.00 – 16.30 น.   ทดสอบหลังการอบรม (Post-Test)
                       *** มอบวุฒิบัตร


Visitors: 4,001,677