TR.HRD-002 หลักสูตร การบริหารกลยุทธ์และการวัดประเมินผลการดำเนินงาน ด้วย Balanced Scorecard & KPI

หลักการและเหตุผล


       
 ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูงมากทำให้เกือบทุกองค์การต้องกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารองค์การ เพื่อให้องค์การสามารถบริหารงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การบริหารองค์การจะประสบผลสำเร็จ องค์การต้องหาเครื่องมือเพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ในการบริหารพร้อมทั้งมีการประเมินผลเพื่อให้ทราบสถานะขององค์การและหาแนวทางพัฒนาแก้ไขปัญหาให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ Balanced Scorecard (BSC) เป็นเครื่องมือเป็นที่ยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดผลเพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพการดำเนินการขององค์การทำให้ทราบถึงสถานะในหลายด้านที่ต่างกันขององค์การเพื่อสร้างความสมดุลในปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

 วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการระบบการบริหารจัดการ ผลการดำเนินงานสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร และเข้าใจเทคนิคขั้นตอนในการออกแบบจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงานแบบสมดุลอย่างเป็นระบบ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการ Balanced Scorecard ไปประยุกต์ใช้สำหรับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จในการใช้ติดตาม และขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ การถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติและการดำเนินงานตามภารกิจของฝ่ายงานต่างๆ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสฝึกทักษะผ่านกรณีศึกษาและตัวอย่างการออกแบบจัดทำแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ขององค์กรและตัวชี้วัดแบบสมดุล ตามกรอบแนวคิด Balanced Scorecard
 4. เพื่อให้กรอบแนวทางสำหรับการขยายผล Balanced Scorecardไปสู่การจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงานระดับฝ่ายงาน (Functional KPIs) และระดับบุคคลหรือ Personal KPIs ที่สามารถประเมินผลได้อย่างเป็นธรรมและสะท้อนผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างแม่นยำ ถูกต้องตามความเป็นจริง
 กลุ่มเป้าหมาย
 • สำหรับ ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ
 • ธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูงมากทำให้เกือบทุกองค์การต้องกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารองค์การ เพื่อให้องค์การสามารถบริหารงานบรรลุตามเป้าหมาย
 ระยะเวลาการอบรม

   6 ชั่วโมง (1 วัน)

 รูปแบบการฝึกอบรม
 1. เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques
 2. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activity)
 3. เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่
 4. เน้นการฝึกฏิบัติบทบาทสมมุติ Focus on roleplaying
 ราคาค่าอบรม

 ราคาปกติ 22,000 บาท
 ราคาสมาชิก 20,000 บาท  

 • ราคานี้ยังไม่รวม vat 7%
 • ราคาค่าอบรมรวม: วิทยากร + เอกสารอบรม + วุฒิบัตร
 • ราคาค่าอบรมรวม: ค่าที่พัก/ค่าเดินทางวิทยากรแล้ว (ยกเว้นจัดอบรมต่างจังหวัด)
 • ราคานี้ต่อผู้เข้าอบรม 20 คน/รุ่น (คนเพิ่มคิดท่านละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 60 คน)
 เนื้อหาหลักสูตร

   08.30-08.45 น. ลงทะเบียน
   08.45-09.00 น. ทดสอบก่อนการอบรม
   09.00-10.30 น. Lesson 1 : ความเข้าใจในหลักการเบื้องต้นของ Balanced Scorecar
                                  - Balanced Scorecard คืออะไร
                                  - แนวคิด และหลักการของ Balanced Scorecard
                                  - ความหมายและความสำคัญของตัวชี้วัด
                                  - การกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญ
                                  - ความสำคัญการกำหนดเกณฑ์การวัด และวิธีการประเมินผล

   10.30-10.45 น. พักเบรค
   10.45-12.15 น.  Lesson 2 : การออกแบบวิสัยทัศน์องค์กร โดยผ่านการวิเคราะห์ S-W-O-T อย่างมีกลยุทธ์
                                  - การวิเคราะห์ S-W-O-T
                                  - การทำแผนที่กลยุทธ์ ทั้ง 4 ด้าน การเงิน ลูกค้า กระบวนการธุรกิจ และการเรียนรู้
                                  - การทำ Action plan ที่เกี่ยวโยงกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์
                                  - กระบวนการจัดทำ BSC


   12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหาร


   13.15-14.30 น.  Lesson 3 : การนำ Balanced Scorecard ไปปฏิบัติ
                                  - การแปลงกลยุทธ์สู่แผนการปฏิบัติ
                                  - การกระจายดัชนีชี้วัดสู่ระดับฝ่ายต่าง ๆ (ฝ่ายงาน)
                                  - การทบทวนผลและดำเนินการแก้ไขปรับปรุง

   14.30-14.45 น. พักเบรค
   14.45-16.30 น. Lesson 4 : การนำ KPI ไปเยื่องโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
                                  - ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน
                                  - การกำหนดระดับความสำคัญของตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผล
                                  - การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่มี KPIของหน่วยงานและรายบุคคล
                                  - ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่มี KPI

   16.30-17.00 ทดสอบหลังการอบรม

   *** มอบวุฒิบัตร


Visitors: 4,001,680