TR.HRD-001 หลักสูตร เทคนิคการบริหารคน สำหรับผู้บริหารสายงาน (HR for Non HR)

หลักการและเหตุผล


       
 Line Manager หรือผู้บริหารทุกระดับขององค์กร เปรียบเสมือนตัวจักรสำคัญที่ช่วยผลักดันให้งานต่างๆ ขององค์กรประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรต้องการ Line Manager จึงจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการนำระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับงานของตน มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาของตนให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงตามที่องค์กรคาดหวัง นอกจากนี้ การมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยังช่วยให้ Line Manager สามารถทำงานร่วมกับฝ่าย HR ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์การบริหารจัดการ “คน” ขององค์กรให้ประสบความสำเร็จและเป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามที่ตนและองค์กรคาดหวัง

 วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้บริหารมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
 2. เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวคิด ขั้นตอนและหลักการ ตลอดจนกระบวนการต่างๆ ของการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละมิติที่เชื่อมโยงกัน สำหรับผู้บริหารและนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
 3. เพื่อให้สามารถนำระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ไป Implement ใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ
 กลุ่มเป้าหมาย
 • ระดับผู้จัดการระดับ Middle Manage (หรือ สูงกว่า)
 • ระดับหัวหน้างาน
 ระยะเวลาการอบรม

   6 ชั่วโมง (1 วัน)

 รูปแบบการฝึกอบรม
 1. เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques
 2. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activity)
 3. เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่
 4. เน้นการฝึกฏิบัติบทบาทสมมุติ Focus on roleplaying
 ราคาค่าอบรม

 ราคาปกติ 22,000 บาท
 ราคาสมาชิก 20,000 บาท  

 • ราคานี้ยังไม่รวม vat 7%
 • ราคาค่าอบรมรวม: วิทยากร + เอกสารอบรม + วุฒิบัตร
 • ราคาค่าอบรมรวม: ค่าที่พัก/ค่าเดินทางวิทยากรแล้ว (ยกเว้นจัดอบรมต่างจังหวัด)
 • ราคานี้ต่อผู้เข้าอบรม 20 คน/รุ่น (คนเพิ่มคิดท่านละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 60 คน)
 เนื้อหาหลักสูตร

   08.30-08.45 น. ลงทะเบียน
   08.45-09.00 น. ทดสอบก่อนการอบรม
   09.00-10.30 น. 1. ผู้บริหารยุคใหม่กับแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
                         - ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่องค์กรกำลังเผชิญอยู่
                         - ปัญหาด้านการบริหารคนที่เกิดขึ้นบ่อย สาเหตุและวิธีการแก้ไข
                         - ทิศทางและกระแสการบริหารคนในปัจจุบันและอนาคต
                         - CHANGE! สู่กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ เพื่อมุ่งสู่องค์กรประสิทธิภาพสูง
                       2. เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกทีมงานสำหรับผู้บริหาร (Recruitment and Selection)
                         - การวางแผนอัตรากำลังคน (Manpower Planning)
                         - การสรรหาพนักงาน (Recruitment)
                         - การคัดเลือกพนักงาน (Selection)

   10.30-10.45 น. พักเบรค
   10.45-12.15 น.   3. เทคนิคการบริหารผลงานสำหรับผู้บริหาร (Performance Management)
                         - การกำหนดเป้าหมาย กำหนดตัวชี้วัดผลงานระดับหน่วยงานและระดับบุคคล
                         - การติดตามผลงาน
                         - การประเมินผลการปฏิบัติงาน
                         - การให้ Feedback พนักงาน เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน


   12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหาร


   13.15-14.30 น.  4. เทคนิคการพัฒนาทีมงานประสิทธิภาพสูงสำหรับผู้บริหาร (Training & Development)
                         - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถหรือ Competency
                         - การหาช่องว่างความสามารถของพนักงาน (Competency Gap Assessment)
                         - กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพทีมงานสมัยใหม่ 70 : 20 : 10

   14.30-14.45 น. พักเบรค
   14.45-16.30 น.  5. เทคนิคการสร้างความรักและความผูกพันธ์ต่อองค์กร (Employee Engagement)
                         - การบริหารความหลากหลายในงาน HR
                         - การสร้างความรักและความผูกพันธ์ต่อองค์กร
                         - การจูงใจทีมงานแต่ละ Generation

   16.30-17.00 ทดสอบหลังการอบรม

   *** มอบวุฒิบัตร


Visitors: 4,000,104