TR.HRD-004 หลักสูตร การกำหนดตัวชี้วัดผลงาน(KPI) และนำไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล


       
 KPI เป็นเรื่องสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันที่รุนแรง ทำให้ธุรกิจต่างๆ ต้องหันมาให้ความสนใจกับการปรับปรุงประสิทธิภาพภายในองค์กร เพื่อไม่ให้เสียเปรียบในการแข่งขัน การประเมินผลงานสมัยใหม่จะเน้นด้านผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์งานเป็นหลัก และเครื่องมือสำคัญที่องค์กรนำมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และบุคคล (ตำแหน่งงาน) คือการกำหนด “ดัชนีชี้วัดผลงาน” (KPI) ย่อมาจากคำภาษาอังกฤษ Key Performance Indicator ซึ่งเป็นวิธีการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลการดำเนินงานหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร ในองค์กรหนึ่งๆ จะมีกิจกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก กิจกรรมเหล่านี้หากไม่ได้รับการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ จึงจำเป็นต้องมี KPI สำหรับวัดผลการดำเนินการของกิจกรรม ตลอดจนการวัดผลการดำเนินการของกิจกรรมอื่นๆ ที่มีความสำคัญต่อองค์ก เพราะเป็นตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสำเร็จหรือล้มเหลวของหน่วยงาน และบุคคล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม นอกจากนั้นยังสามารถนำผลการประเมินไปพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงาน “การออกแบบประเมินผลงานโดยการกำหนดดัชนีชี้วัด ( KPI)” จึงจำเป็นยิ่งสำหรับองค์กรยุคปัจจุบันและอนาคตที่มีการแข่งขันสูง

 วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประเมินผลงานและตัวชี้วัด (KPI) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบประเมินผลงาน และกำหนดปัจจัยในการประเมินผลในหน่วยงานและตำแหน่งงานได้
 2. เพื่อให้องค์กรมีปัจจัยการประเมินผลงาน และ KPI ที่สอดคล้องกับทิศทางของบริษัทในทุกหน่วยงาน และทุกตำแหน่งงาน ตลอดถึงเกิดการต่อยอดและมีพัฒนาระบบการประเมินผลงานได้อย่างต่อเนื่อง
 3. เพื่อให้การประเมินผลงาน และจ่ายผลตอบแทนเป็นไปด้วยความยุติธรรม
 4. เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจในการทำงานของพนักงา
 5. เพื่อให้องค์กรมีบุคลากรที่มีคุณภาพมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถแข่งขันได้ในทุกสถานการณ์
 กลุ่มเป้าหมาย
 • หัวหน้างาน และ ผู้บริหาร
 ระยะเวลาการอบรม

   6 ชั่วโมง (1 วัน)

 รูปแบบการฝึกอบรม
 1. เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques
 2. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activity)
 3. เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่
 4. เน้นการฝึกฏิบัติบทบาทสมมุติ Focus on roleplaying
 ราคาค่าอบรม

 ราคาปกติ 22,000 บาท
 ราคาสมาชิก 20,000 บาท  

 • ราคานี้ยังไม่รวม vat 7%
 • ราคาค่าอบรมรวม: วิทยากร + เอกสารอบรม + วุฒิบัตร
 • ราคาค่าอบรมรวม: ค่าที่พัก/ค่าเดินทางวิทยากรแล้ว (ยกเว้นจัดอบรมต่างจังหวัด)
 • ราคานี้ต่อผู้เข้าอบรม 20 คน/รุ่น (คนเพิ่มคิดท่านละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 60 คน)
 เนื้อหาหลักสูตร

   08.30-08.45 น. ลงทะเบียน
   08.45-09.00 น. ทดสอบก่อนการอบรม
   09.00-10.30 น. - แนวคิด และความหมายการประเมินผลงาน
                      - ความแตกต่างระหว่างผลการปฏิบัติงาน(Performance) กับ สมรรถนะการทำงาน (Competencies)
                      - การจัดทำดัชนีชี้วัดผลงานและการกำหนดค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน

   10.30-10.45 น. พักเบรค
   10.45-12.15 น.    - ประเภทตัวชี้วัด
                      - การกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ของแต่ละปัจจัย
                      - การจัดทำตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน


   12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหาร


   13.15-14.30 น.  - วิธีการกำหนดตัวชี้วัดและประเมินค่าเป้าหมายของงาน
                    - แนวทางการกำหนดค่าเป้าหมาย
                    - SMART model กับข้อควรคำนึงในการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน

   14.30-14.45 น. พักเบรค
   14.45-16.30 น. - การประเมินผลงาน กับการบริหารผลงาน
                    - ตัวอย่าง KPI และแบบประเมินผลงาน
                    - Work shop ภาคปฏิบัติ
                         » ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และ ระดับหน่วยงาน
                         » ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map)
                         » การออกแบบและกำหนด KPI ระดับฝ่ายงาน
                         » การวิเคราะห์และออกแบบ KPI จากงานตามตำแหน่งหน้าที่หรืองานประจำ หรือการกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล

   16.30-17.00 ทดสอบหลังการอบรม

   *** มอบวุฒิบัตร


Visitors: 4,000,113