TR.ISO-003 หลักสูตร การวิเคราะห์บริบทองค์กร ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้สอดคล้องตามข้อกำหนด ISO 9001:2015

หลักการและเหตุผล


       
 หลักสูตรนี้ต้องการให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจในบริบทขององค์กร (Context) ทั้งประเด็นภายใน (Internal Issue) และประเด็นภายนอก (External Issue) ที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์จององค์กร (Purpose) และเป้าหมาย กลยุทธ์ (Strategic objective) และเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการประเมินเพื่อวางแผนดำเนินการต่อความเสี่ยงและโอกาส (Actions to address risk and opportunities) ที่มีนัยสำคัญและมีผลต่อระบบบริหารคุณภาพ เพื่อการปรับระบบ (Transition) จาก ISO 9001:2008 สู่ ISO 9001:2015 เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนด
4.1 ความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร "องค์กรต้องพิจารณากำหนดปัจจัยภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมายขององค์กรและทิศทางกลยุทธ์ และผลต่อความสามารถขององค์กรในการบรรลุผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้ต่อระบบการบริหารคุณภาพ" และ 4.2 ความเข้าใจความจำเป็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย "เนื่องจากผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถขององค์กรในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดลูกค้าและข้อกำหนดของกฎหมายรวมถึงข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ"

 วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้เข้าใจถึงกรอบการดำเนินการตามมาตร ISO 9001:2015 
 2. เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการของบริบทขององค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้นำ และแนวความคิด Risk based approach
 3. เพื่อให้เข้าใจถึงการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก บริบทองค์กร ได้อย่างเข้าใจและถูกต้องสอดคล้องตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 
 4. เพื่อให้เข้าใจถึงการิเคาะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่าเข้าใจและถูกต้อง และสอดคล้องตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 
 5. เพื่อให้เข้าใจหลักการแนวคิด และขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงและโอกาส รวมถึงตัวอย่างการดำเนินการเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
 6. เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและโอกาสที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบบริหารให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015
 กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้จัดการระบบบริหารคุณภาพ
 • เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ISO
 • ผู้ตรวจประเมินภายใน
 • ผู้ที่สนใจ 
 ระยะเวลาการอบรม

   6 ชั่วโมง (1 วัน)

 รูปแบบการฝึกอบรม
 1. เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques
 2. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activity)
 3. เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่
 4. เน้นการฝึกฏิบัติบทบาทสมมุติ Focus on roleplaying
 ราคาค่าอบรม

 ราคาปกติ 19,000 บาท
 ราคาสมาชิก 18,000 บาท  

 • ราคานี้ยังไม่รวม vat 7%
 • ราคาค่าอบรมรวม: วิทยากร + เอกสารอบรม + วุฒิบัตร
 • ราคาค่าอบรมรวม: ค่าที่พัก/ค่าเดินทางวิทยากรแล้ว (ยกเว้นจัดอบรมต่างจังหวัด)
 • ราคานี้ต่อผู้เข้าอบรม 20 คน/รุ่น (คนเพิ่มคิดท่านละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 60 คน)
 เนื้อหาหลักสูตร

   08.30-08.45 น. ลงทะเบียน
   08.45-09.00 น. ทดสอบก่อนการอบรม
   09.00-10.30 น. โครงสร้างข้อกำหนด ISO 9001:2015 
   10.30-10.45 น. พักเบรค
   10.45-12.15 น.  How to การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก และบริบทองค์กร
                     - Workshop พร้อมแบบฟอร์มสอดคล้องกับ Version ใหม่


   12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหาร


   13.15-14.30 น.  How to การวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
                     - Workshop พร้อมแบบฟอร์มสอดคล้องกับ Version ใหม

   14.30-14.45 น. พักเบรค
   14.45-16.30 น. การวิเคราะห์การบ่งชี้ การประเมินความเสี่ยงและโอกาส
                     - Workshop พร้อมแบบฟอร์มสอดคล้องกับ Version ใหม่
                     ถาม-ตอบ พร้อมสรุปประเด็นสำคัญ ๆ

   16.30-17.00 ทดสอบหลังการอบรม

   *** มอบวุฒิบัตร


Visitors: 4,000,114