TR.HRD-006 หลักสูตร ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System: PMS)

หลักการและเหตุผล


       
 การประเมินผลงานคือการนำผลการปฏิบัติงานมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่คาดหวัง ซึ่งความคาดหวังของค์กรคือ วิสัยทัศน์ หรือ เป้าหมาย/แผนธุรกิจ ที่องค์กรต้องการให้พนักงานของตนสามารถสร้างผลงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้นั้น แต่การประเมินผลงานอย่างเดียวจะบอกได้แต่เพียงว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จเท่านั้น ไม่ได้หมายถึงการทำอย่างไรให้ผลงานของพนักงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร จึงต้องอาศัยการบริหารผลงานของพนักงานแต่ละคนเพื่อให้สร้างผลงานตามแผนที่กำหนดด้วย แต่การบริหารผลงานที่ดีจะต้องไม่เกิดปัญหาเหล่านี้
          ประเมินผลงานแล้ว ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ?
          ต่างฝ่ายต่างมีเป้าหมายและตัวชี้วัดไม่เหมือนกัน จะประเมินผลอย่างไรให้มีความเป็นธรรม ?
          มีวิธีประเมินผลงานมีหลายวิธี เช่น แบบ 90 องศา 180 องศา หรือ แบบ 360 องศา จะเลือกแบบไหนดี ?
          ประเมินผลแล้วจะนำไปเชื่อมโยงกับระบบค่าตอบแทน เช่น การขึ้นค่าจ้าง การจ่ายโบนัส หรือการพัฒนาคนอย่างไร?
          ปัญหาอื่นๆ อาทิเช่น หัวข้อ/รูปแบบในการประเมินผลไม่ชัดเจน, การประเมินผลใช้ความรู้สึกเป็นตัววัด, หัวหน้างานไม่กล้าแจ้งผลต่อลูกน้อง พนักงานไม่ยอมรับ ฯลฯ

         หลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมา เพื่อการจัดทำระบบบริหารผลการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ คือนอกจากเป็นระบบที่จะทำให้ผลงานของพนักงานสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายขององค์กรแล้ว ยังเป็นการบริหารผลงานแบบรอบทิศทางทั้งพนักงานภายในฝ่ายงาน ระหว่างฝ่ายงาน และองค์กรหรือที่เรียกว่า ผลงานรวมทั้งองค์กร (Integration) อีกด้วย

 วัตถุประสงค์
 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติของการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่
 2. สามารถกำหนดตัวชี้วัด (Key Result Area) ในการทำงานของตำแหน่งงานทั้งในด้านผลงาน (Performance) และพฤติกรรม (Competency) ในการทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรได้
 3. สามารถออปแบบกระบวนการและวิธีการในการบริหารผลงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 4. เรียนรู้กระบวนการออกแบบการประเมินผลงาน และครื่องมือต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการบริหารผลงาน
 5. สามารถนำผลการปรฏิบัติงานมาเชื่อมโยงกับการปรับค่าจ้างประจำปี การกำหนดแผนพัฒนารายบุคคล และกำหนดแนวทางการพัฒนาสายอาชีพของพนักงานได้
 กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจ
 ระยะเวลาการอบรม

   6 ชั่วโมง (1 วัน)

 รูปแบบการฝึกอบรม
 1. เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques
 2. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activity)
 3. เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่
 4. เน้นการฝึกฏิบัติบทบาทสมมุติ Focus on roleplaying
 ราคาค่าอบรม

 ราคาปกติ 22,000 บาท
 ราคาสมาชิก 20,000 บาท  

 • ราคานี้ยังไม่รวม vat 7%
 • ราคาค่าอบรมรวม: วิทยากร + เอกสารอบรม + วุฒิบัตร
 • ราคาค่าอบรมรวม: ค่าที่พัก/ค่าเดินทางวิทยากรแล้ว (ยกเว้นจัดอบรมต่างจังหวัด)
 • ราคานี้ต่อผู้เข้าอบรม 20 คน/รุ่น (คนเพิ่มคิดท่านละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 60 คน)
 เนื้อหาหลักสูตร

   08.30-08.45 น. ลงทะเบียน
   08.45-09.00 น. ทดสอบก่อนการอบรม
   09.00-10.30 น. Module 1 Introduction to PMS
                                 - วิวัฒนาการของการบริหารผลการปฏิบัติงาน
                                 - ปัญหาและข้อจำกัดของการบริหารผลการปฏิบัติงานแบบดั้งเดิม
                                 - เหตุผลที่การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบเดิมใช้ไม่ได้ผล
                                 - แนวคิดของการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่
                                 - วงจรของระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management Cycle)

   10.30-10.45 น. พักเบรค
   10.45-12.15 น.  Module 2: Performance Planning
                                 - แนะนำเครื่องมือการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ เช่น Balanced Scorecard, KPI, Competency
                                 - การกระจายเป้าหมายขององค์กรสู่หน่วยงานและตำแหน่งงาน
                                 - การร่วมกันทำให้เป้าหมายการทำงานของพนักงานสอดคล้องกับหน่วยงาน (align individual goals with organizational purposes)
                                 - การจัดทำแผนเพื่อผลการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome-focused Performance Plan)
                                 - การกำหนดผลงานหลัก (Key Result Area) ที่คาดหวังจากแต่ละตำแหน่ง
                                 - การกำหนดตัวชี้วัด/มาตรฐานผลงานที่วัดได้ (measurable performance indicators) และเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ธุรกิจ (business results)
                                 - การกำหนดตัวชี้วัดผลงานของตำแหน่งงาน (key performance indicators for each position)
                                 - ตัวอย่างและหลักเกณฑ์การประเมินผลงานประจำปี
                                 - Workshop จากกรณีประสบการณ์จริงของผู้เรียน


   12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหาร


   13.15-14.30 น.  Module 3: Performance Review & Appraisal
                                 - ขั้นตอนและกระบวนการของระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
                                 - บทบาทหน้าที่ของผู้ประเมิน และผู้ถูกประเมิน
                                 - การวิเคราะห์ผลงานปฏิบัติงานเทียบกับมาตรฐานที่ต้องการ โดยใช้ข้อมูลจริงในปัจจุบัน
                                 - การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบสองทาง (two way communication) และการประเมินแบบ 360 องศา
                                 - การรวบรวมข้อมูลเพื่อกำกับผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเกณฑ์และเป้าหมาย
                                 - ตัวอย่างและแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
                                 - Workshop จากกรณีประสบการณ์จริงของผู้เรียน

   14.30-14.45 น. พักเบรค
   14.45-16.30 น. Module 4: Performance Development
                                 - ศิลปะและเทคนิคการสื่อสารสำหรับผู้ประเมิน
                                 - ประเด็นและหัวข้อในการทบทวนและให้ข้อมูลป้อนกลับ
                                 - วิธีการให้ Positive Feedback กับผู้ถูกประเมิน
                                 - การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อปรับปรุงผลงาน
                                 - การใช้ performance coaching เพื่อช่วยยกระดับขีดความสามารถของพนักงาน
                                 - การขยายผลและการใช้ประโยชน์ผลการประเมินเพื่อการพัฒนาองค์กร เช่น การจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การบริหารผลตอบแทน การปรับปรุงเงื่อนไขของการปฏิบัติงาน / กระบวนการปฏิบัติงาน
                                 - Workshop การให้ feedback จากผลการประเมิน

   16.30-17.00 ทดสอบหลังการอบรม

   *** มอบวุฒิบัตร


Visitors: 4,001,677