TR.HRD-005 หลักสูตร สมรรถนะ (Competency) เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ

หลักการและเหตุผล


       
 องค์การในปัจจุบันต้องการมีการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด เพื่อผลักดันให้องค์การบรรลุเป้าหมาย และเหนือคู่แข่งได้อย่างยั่งยืน สมรรถนะ (Competency) เป็นเครื่องมือที่นำมาใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์การได้อย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านต่างๆ ได้ รวมถึงเป็นเครื่องบ่งชี้สิ่งที่พนักงานต้องการการพัฒนาได้อย่างตรงจุด ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายให้พนักงานทุกคนในองค์การเกิดศักยภาพสูงสุด และสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเกิดความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎี แนวคิด และหลักการของสมรรถนะ (Competency) เพื่อนำไปใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การในภาพรวม ทั้งในมุมมองของนักทรัพยากรมนุษย์และพนักงานในฝ่ายอื่นๆ ในองค์การ ได้
 2. เพื่อเกิดความเข้าใจในความเกี่ยวพันระหว่างสมรรถนะกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง
 3. เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานของตนเองให้เข้ากับองค์การที่มีการนำสมรรถนะ มาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเหมาะสม
 กลุ่มเป้าหมาย
 • หัวหน้างาน และ ผู้บริหาร
 • ผู้ที่ปฏิบัติงานในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 • พนักงานในฝ่ายอื่น ๆ ทุกระดับ
 ระยะเวลาการอบรม

   6 ชั่วโมง (1 วัน)

 รูปแบบการฝึกอบรม
 1. เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques
 2. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activity)
 3. เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่
 4. เน้นการฝึกฏิบัติบทบาทสมมุติ Focus on roleplaying
 ราคาค่าอบรม

 ราคาปกติ 23,000 บาท
 ราคาสมาชิก 20,000 บาท  

 • ราคานี้ยังไม่รวม vat 7%
 • ราคาค่าอบรมรวม: วิทยากร + วุฒิบัตร
 • ราคาค่าอบรมรวม: ค่าที่พัก/ค่าเดินทางวิทยากรแล้ว (ยกเว้นจัดอบรมต่างจังหวัด)
 • ราคานี้ต่อจำนวนผู้เข้าอบรม 30 คน (จำนวนคนเพิ่มคิดท่านละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 60 คน)
 เนื้อหาหลักสูตร

   08.30-08.45 น. ลงทะเบียน
   08.45-09.00 น. ทดสอบก่อนการอบรม
   09.00-10.30 น. 1. แนะนำหลักการสมรรถนะ (Competency)
                         - ความหมายของ “สมรรถนะ”
                         - องค์ประกอบของ “สมรรถนะ” ประเภทของ “สมรรถนะ”
                         - ส่วนประกอบของ “สมรรถนะ”
                         - ประโยชน์ของ “สมรรถนะ”

   10.30-10.45 น. พักเบรค
   10.45-12.15 น.  2. การจัดทำสมรรถนะในองค์การ การกำหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency)
                         - การกำหนดสมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency)
                         - Case Study : แบ่งกลุ่มร่วมกันฝึกกำหนดสมรรถนะหลักจากกรณีศึกษา


   12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหาร


   13.15-14.30 น.  2. การจัดทำสมรรถนะในองค์การ การกำหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency)............(ต่อ)
                         - Case Study : แบ่งกลุ่มร่วมกันฝึกกำหนดสมรรถนะตามสายงานจากกรณีศึกษาฟ
                    3. การนำสมรรถนะมาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
                         - ความสัมพันธ์ของสมรรถนะกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
                         - การนำสมรรถนะไปใช้ในงานสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์

   14.30-14.45 น. พักเบรค

   14.45-16.30 น. 3. การนำสมรรถนะมาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ............(ต่อ)
                         - การนำสมรรถนะไปใช้ในงานประเมินผลการปฏิบัติงาน
                         - การนำสมรรถนะไปใช้ในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

   16.30-17.00 ทดสอบหลังการอบรม

   *** มอบวุฒิบัตร


Visitors: 2,989,995