TR.HRD-007 หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม และสมรรถนะ (Professional Interview Techniques)

หลักการและเหตุผล


       
 ในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสรรหา ว่าจ้าง และคัดเลือกบุคลากรให้ตรงตามคุณลักษณะหลักที่เป็น สอดคล้องกับเป้าประสงค์ และแผนกลยุทธ์ขององค์กร โดยเน้นเทคนิคการสัมภาษณ์แบบ “Behavioral and Competencies Based Interviewing Technique” เพื่อให้มั่นใจว่า บุคลากรที่ได้ผ่านขั้นตอนการสรรหาเข้ามานั้น มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการ สามารถปฏิบัติงาน และมีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับการขยายตัวทางธุรกิจขององค์กรในอนาคต

         หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อฝึกอบรมให้ผู้ทำหน้าที่สรรหา และผู้บังคับบัญชา สามารถใช้ประโยชน์จากใบสมัคร รายละเอียดงาน และคุณสมบัติของคนที่ต้องการ เพื่อคัดแยกคนเด่งและคนดีได้อย่างชัดเจน รวมทั้งสามารถเลือกใช้เทคนิคการตั่งคำถามเพื่อศึกษาพฤติกรรม และประเมินศักยภาพของผู้ถูกสัมภาษณ์ เรียนรู้เทคนิค “การฟังด้วยหู การดูด้วยตา” เพื่อเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของผู้ถูกสัมภาษณ์ ตลอดจนเรียนรู้การวิเคราะห์และสรุปผลสัมภาษณ์ เพื่อการตัดสินใจเลือกผู้เข้าสัมภาษณ์ที่เหมาะสมกับงาน วัฒธรรม และกลยุทธ์องค์กรมากที่สุด

 วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการสรรหาว่าจ้างเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง มากกว่าที่จะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการสัมภาษณ์อย่างมีรูปแบบ
 3. เรียนรู้ที่จะสัมภาษณ์โดยการใช้เทคนิควิธีการค้นหา และตรวจสอบข้อมูลเพื่อการประกอบ การตัดสินใจอย่างถูกต้องครบถ้วน ตรงตามคุณลักษณะของแต่ละตำแหน่งงาน และระดับพนักงาน
 4. เรียนรู้ที่จะใช้เวลาในการสัมภาษณ์อย่างมีมาตฐาน มีประสิทธิภาพ และได้ข้อมูลครบถ้วนตามต้องการ
 5. ตัดสินใจเลือก โดยมีพื้นฐานมาจากข้อมูลที่ครบถ้วน ไม่ใช่การตัดสินใจจากความประทับใจส่วนตัว
 6. กำหนดและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความสามารถในงานที่ผู้สมัครควรจะมี สอดคล้องเหมาะสมกับเป้าหมายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ
 กลุ่มเป้าหมาย
 • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • หัวหน้างานที่ต้องสัมภาษณ์ผู้สมัคร
 ระยะเวลาการอบรม

   6 ชั่วโมง (1 วัน)

 รูปแบบการฝึกอบรม
 1. เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques
 2. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activity)
 3. เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่
 4. เน้นการฝึกฏิบัติบทบาทสมมุติ Focus on roleplaying
 ราคาค่าอบรม

 ราคาปกติ 22,000 บาท
 ราคาสมาชิก 20,000 บาท  

 • ราคานี้ยังไม่รวม vat 7%
 • ราคาค่าอบรมรวม: วิทยากร + เอกสารอบรม + วุฒิบัตร
 • ราคาค่าอบรมรวม: ค่าที่พัก/ค่าเดินทางวิทยากรแล้ว (ยกเว้นจัดอบรมต่างจังหวัด)
 • ราคานี้ต่อผู้เข้าอบรม 20 คน/รุ่น (คนเพิ่มคิดท่านละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 60 คน)
 เนื้อหาหลักสูตร

   08.30-08.45 น. ลงทะเบียน
   08.45-09.00 น. ทดสอบก่อนการอบรม
   09.00-10.30 น. - ความหมาย แนวคิดของ Competency
                      - การนำ Competency มาใช้ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลการได้อย่างถูกต้อง

   10.30-10.45 น. พักเบรค
   10.45-12.15 น.  - เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและสมรรถนะ (Behavioral and Competencies Based Approach
                        a.) จุดมุ่งหมาย และรูปแบบของการสัมภาษณ์ (Purpose and Type of Job Interview)
                        b.) ประเภทของคำถาม (Type of Questions) และการตั้งคำถามให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของบุคคล
ตามแผนธุรกิจ (How to ask question based on the required competencies)
                        c.) ข้อควร / ไม่ควรปฎิบัติ (Do & Don’t)


   12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหาร


   13.15-14.30 น.  - กระบวนการสัมภาษณ์ (Conducting the Interview)
                    - เทคนิคการตั้ง คำถาม และตัวอย่างคำถาม (Questioning Technique and Example)
                        » ตัวอย่างงการตั้งคำถามตามสมรรถนะหลักขององค์กร เจาะจงเฉพาะ Core Competencies
                        » STAR Interview Technique
                    - การตัดสินใจเลือก (Making the Decision)

   14.30-14.45 น. พักเบรค
   14.45-16.30 น. - ความผิดพลาดที่ควรเลี่ยง (Some common fault to be avoided)
                    - การสร้างชุดคำถามในการสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรมอย่างถูกต้องและนำไปใช้ได้จริง
                    - Workshop & Role play

   16.30-17.00 ทดสอบหลังการอบรม

   *** มอบวุฒิบัตร


Visitors: 4,001,679