TR.SHE-003 หลักสูตร การจัดทำคู่มือและข้อบังคับความปลอดภัยในการทำงาน

หลักการและเหตุผล


         
กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 ได้กำหนดเนื้อหาส่วนหนึ่งที่สำคัญยิ่งต่องานความปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้ หมวด 1 บททั่วไป ข้อ 3 ให้นายจ้างจัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย ในการทำงานไว้ในสถานประกอบกิจการ ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย เพื่อควบคุมมิให้มีการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงานทั้งนี้นายจ้างต้องจัดให้มีการอบรมและฝึกปฏิบัติจนกว่าลูกจ้างจะสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยรวมทั้งจัดวางระบบควบคุมกำกับดูแล โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ ซึ่งข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานมีความแตกต่างกัน ทั้งลักษณะของเนื้อหา กระบวนการจัดทำ และการนำไปใช้ประโยชน์ จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเพื่อให้สามารถจัดทำและใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

        การจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานในการทํางานของพนักงานทุกคน ซึ่งถือเป็นภาระหน้าที่อย่างหนึ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย มีสุขภาพที่ดีและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ กฎ ข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานฉบับนี้ได้กําหนดกฎ การปฏิบัติงานพร้อมทั้งอธิบายและชี้แจงถึงมาตรฐานของการปฏิบัติงาน

 วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน
 2.  เพื่อทราบขั้นตอนในการจัดทำเนื้อหาข้อบังคับและคู่มือ
 3. เพื่อฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อบังคับจากงานตัวอย่าง
 กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้บริหารและหัวหน้างาน
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
 • บุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 • พนักงานทั่วไปที่มีความสนใจ
 ระยะเวลาการอบรม

   6 ชั่วโมง (1 วัน)

 ราคาค่าอบรม

 ราคาปกติ 19,000 บาท
 ราคาสมาชิก 18,000 บาท  

 • ราคานี้ยังไม่รวม vat 7%
 • ราคาค่าอบรมรวม: วิทยากร + วุฒิบัตร
 • ราคาค่าอบรมรวม: ค่าที่พัก/ค่าเดินทางวิทยากรแล้ว (ยกเว้นจัดอบรมต่างจังหวัด)
 • ราคานี้ต่อผู้เข้าอบรม 20 คน/รุ่น (คนเพิ่มคิดท่านละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 60 คน)
 เนื้อหาหลักสูตร

08.45 – 09.00 น.   ลงทะเบียน

09.0 – 10.30 น.     - กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549
                       - เจตนารมณ์ของกฎหมายจัดทำข้อบังคับและคู่มือ
                       - ความแตกต่างของข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน

10.30 – 10.45 น.   พักเบรก

10.45 – 12.00 น.   - เนื้อหาและขั้นตอนการจัดทำคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน
                       - รูปแบบ เทคนิคและวิธีการจัดทำคู่มือ
                       Work Shop #1 ฝึกปฏิบัติการจัดทำคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน

12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหาร

13.00 – 14.30 น.    - เนื้อหาและขั้นตอนการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน
                       - รูปแบบ เทคนิคและวิธีการจัดทำข้อบังคับ

14.30 – 14.45 น.   พักเบรก

14.45 – 16.00 น.    - การชี้บ่งอันตรายวิธีต่างๆและการประเมินความเสี่ยงเพื่อให้ได้มาตรการที่จะนำมาใช้จัดทำข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน
                       Work Shop #2 ฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน

16.00 – 16.30 น.   ทดสอบหลังการอบรม
                       *** มอบวุฒิบัตร

 


รับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร : หลักสูตรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Visitors: 4,001,677