TR.SHE-003 หลักสูตร การจัดทำคู่มือและข้อบังคับความปลอดภัยในการทำงาน

หลักการและเหตุผล


         กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 ได้กำหนดเนื้อหาส่วนหนึ่งที่สำคัญยิ่งต่องานความปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้
         ข้อ ๓ ให้นายจ้างจัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานไว้ในสถานประกอบกิจการ
         ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย เพื่อควบคุมมิให้มีการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงานทั้งนี้นายจ้างต้องจัดให้มีการอบรมและฝึกปฏิบัติจนกว่าลูกจ้างจะสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัยรวมทั้งจัดวางระบบควบคุมกำกับดูแล โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ

 วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในหลักการจัดทำคู่มือความปลอดภัย
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบขั้นตอนในการจัดทำเนื้อหาข้อบังคับและคู่มือ
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการทำงาน
 กลุ่มเป้าหมาย
  • ผู้บริหาร หัวหน้างาน คณะกรรมการความปลอดภัยฯ และผู้ที่สนใจ
 ระยะเวลาการอบรม

   6 ชั่วโมง (1 วัน)

 ราคาค่าอบรม

 ราคาปกติ 20,000 บาท
 ราคาสมาชิก 19,000 บาท  

  • ราคานี้ยังไม่รวม vat 7%
  • ราคาค่าอบรมรวม: วิทยากร + วุฒิบัตร
  • ราคาค่าอบรมรวม: ค่าที่พัก/ค่าเดินทางวิทยากรแล้ว (ยกเว้นจัดอบรมต่างจังหวัด)
  • ราคานี้ต่อจำนวนผู้เข้าอบรม 30 คน (จำนวนคนเพิ่มคิดท่านละ 150 บาท สูงสุดไม่เกิน 60 คน)
 เนื้อหาหลักสูตร

   08.30-08.45 น. ลงทะเบียน
   08.45-09.00 น. ทดสอบก่อนการอบรม
   09.00-10.30 น. - กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549
                      - เจตนารมณ์ของกฎหมายจัดทำข้อบังคับและคู่มือ

   10.30-10.45 น. พักเบรค
   10.45-12.15 น.  เนื้อหาและขั้นตอนการจัดทำคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน


   12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหาร


   13.15-14.30 น.  - รูปแบบ เทคนิคและวิธีการจัดทำข้อบังคับ
                    - ความแตกต่างของข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน

   14.30-14.45 น. พักเบรค
   14.45-16.30 น. - การชี้บ่งอันตรายวิธีต่างๆและการประเมินความเสี่ยงเพื่อให้ได้มาตรการที่จะนำมาใช้จัดทำข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน
                    - Work Shop การจัดทำคู่มือ ขัอบังคับความปลอดภัยในการทำงาน

   16.30-17.00 ทดสอบหลังการอบรม

   *** มอบวุฒิบัตร


รับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร : หลักสูตรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Visitors: 2,989,988