TR.SHE-025 หลักสูตร อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

หลักการและเหตุผล


       
 กฎหมายกระทรวงแรงงาน หลายฉบับ เช่น กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564, กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 หมวด 4 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ข้อที่ 14 นายจ้างต้องจัดให้มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับวิธีการเลือกและการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล โดยต้องจัดให้ลูกจ้างได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล รวมทั้งระเบียบในการใช้ต้องจัดทำขึ้นอย่างมีระบบและสามารถให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้ตลอดเวลาทำการ, ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2554 ได้กำหนดให้ นายจ้างหรือผู้ประกอบการ จำเป็นต้องจัด อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล(PPE :Personal Protective Equipment) รวมถึงให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อให้พนักงานได้สวมใส่เพื่อป้องกันอันตรายให้เหมาะกับลักษณะความเสี่ยงของงาน

         อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal protective equipment) หรือ PPE ถูกกำหนดให้เป็นมาตรการหนึ่งในการคุ้มครองความปลอดภัยสำหรับที่ต้องสวมใส่ในการปฏิบัติงาน ในกรณีที่ไม่สามารถป้องกัน หรือระงับอันตรายที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิด และ ทางผ่านได้ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานที่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล หรือเกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต้องทราบหลักการใช้งาน ชนิด ข้อจำกัด ตลอดจนการดูแลรักษา อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงเรื่องการทำงานคือความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับแรก

         ดั้งนั้น WISS Group จึงได้จัดทำหลักสูตร การสร้างจิตสำนึกในการใช้งานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เพื่อช่วยกระตุ้นจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงานให้พนักงานมองเห็นความสำคัญในการสวมใส่อุปกรณ์รวมถึงการคัดเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับอันตรายและมาตรฐานที่จำเป็นเมื่อต้องเลือกซื้ออุปกรณ์

 วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้อบรมจะได้รับทราบถึงความหมาย และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. เพื่อให้ผู้อบรมจะทราบถึงชนิดของ PPE ชนิดต่างๆ
 3. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ PPE ได้อย่างถูกต้องและสวมใส่ได้เหมาะสมกับงาน
 กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้ปฏิบัติงาน/ พนักงาน
 • หัวหน้างาน
 • ผู้บริหาร
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
 • คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
 ระยะเวลาการอบรม

   6 ชั่วโมง (1 วัน)

 รูปแบบการฝึกอบรม
 1. เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques
 2. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activity)
 3. เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่
 4. เน้นการฝึกฏิบัติบทบาทสมมุติ Focus on roleplaying
 ราคาค่าอบรม

 ราคาปกติ 19,000 บาท
 ราคาสมาชิก 18,000 บาท  

 • ราคานี้ยังไม่รวม vat 7%
 • ราคาค่าอบรมรวม: วิทยากร + วุฒิบัตร
 • ราคาค่าอบรมรวม: ค่าที่พัก/ค่าเดินทางวิทยากรแล้ว (ยกเว้นจัดอบรมต่างจังหวัด)
 • ราคานี้ต่อผู้เข้าอบรม 20 คน/รุ่น (คนเพิ่มคิดท่านละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 60 คน)
 เนื้อหาหลักสูตร

   08.30-08.45 น. ลงทะเบียน
   08.45-09.00 น. ทดสอบก่อนการอบรม
   09.00-10.30 น. - แนวคิดในการป้องกันอันตรายและโรคจากการทำงาน
                      - ความหมาย สาเหตุที่ต้องใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
                      - ชนิดของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

   10.30-10.45 น. พักเบรค
   10.45-12.15 น.    - มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)
                      - กฎหมายที่กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)


   12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหาร


   13.15-14.30 น.    - วิธีการเลือกอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
                      - การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

   14.30-14.45 น. พักเบรค
   14.45-16.30 น.   - การบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
                      - Workshop เกี่ยวกับ PPE ชนิดต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของระบบหายใจ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของการได้ยิน อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของศีรษะ ใบหน้าและดวงตา มือและแขน เท้า

   16.30-17.00 ทดสอบหลังการอบรม

   *** มอบวุฒิบัตร


รับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร : หลักสูตรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Visitors: 4,001,677