TR.SHE-023 หลักสูตร อุบัติเหตุเป็นศูนย์ด้วย KYT

หลักการและเหตุผล


       
 KYT (KIKEN YOCHI TRAINING การหยั่งรู้ระวังภัย) เป็นวิธีการของญี่ปุ่น ที่นิยมและยอมรับกันอย่างแพร่หลาย ลดเรื่องอุบัติเหตุเป็นอย่างมากแล้ว ยังสามารถเพิ่มผลผลิตในการผลิต และมีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย เป็นกิจกรรมที่ฝึก การพยากรณ์อันตรายภายใต้แนวความคิดที่ว่า ช่วยกันทำอย่างรวดเร็วและถูกต้องโดยเฉพาะการชี้นิ้ว และพูดย้ำ มีการ ฝึกอบรมทางด้านความรู้ และเทคนิค ความไวของประสาทสัมผัส ด้านอันตราย รวมไปถึงการมีสมาธิ และความกระตือรือร้น สร้างความสามัคคี ความพร้อมเป็นหนึ่ง

         กิจกรรมที่ปฏิบัติร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน การส่งเสริมผู้สอน หรือวิทยากรภายในองค์กรด้านความปลอดภัยการหยั่งรู้อันตราย KYT จึงเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมวิธีการ ในการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและการหยั่งรู้อันตราย อันเป็นเป้าหมายของทุกองค์กรคือ การยกอุบัติเหตุเป็นศูนย์หรือ Zero Accident
         ดังนั้นการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT เป็นวิธีที่ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุและการหามาตรการป้องกัน การสร้างจิตสำนึกในการค้นหาอันตรายละการลดอุบัติเหตุ อันเกิดจากผู้ปฏิบัติงานร่วมกันคิดค้น ซึ่งจะเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับและเป็นวิธีการป้องกันแบบยั่งยืนต่อไป

 วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ทราบถึงหลักการของ KYT ความสำคัญ และการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุและหามาตรการป้องกันอันตรายที่เกิดจากการทำงาน
 3. เพื่อให้ทราบเทคนิค KYT อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการเกิดพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยซ้ำ
 4. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาอันตรายต่างๆ ที่อาจมีอยู่หรือแฝงอยู่ในงาน และหาวิธีการควบคุมและป้องกันด้วยตนเอง
 5. เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ที่เกิดจากทัศนคติความปลอดภัย และจิตสำนึกที่ดีของสมาชิกในองค์กร อันเป็นหัวใจหลักของการวางรากฐานของพฤติกรรมความปลอดภัย
 กลุ่มเป้าหมาย
 • พนักงานผู้ปฏิบัติงาน
 • ผู้บริหาร
 • หัวหน้างาน
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ
 • คณะกรรมการ ความปลอดภัยฯ
 ระยะเวลาการอบรม

   6 ชั่วโมง (1 วัน)

 รูปแบบการฝึกอบรม
 1. เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques
 2. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activity)
 3. เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่
 4. เน้นการฝึกฏิบัติบทบาทสมมุติ Focus on roleplaying
 ราคาค่าอบรม

 ราคาปกติ 19,000 บาท
 ราคาสมาชิก 18,000 บาท  

 • ราคานี้ยังไม่รวม vat 7%
 • ราคาค่าอบรมรวม: วิทยากร + วุฒิบัตร
 • ราคาค่าอบรมรวม: ค่าที่พัก/ค่าเดินทางวิทยากรแล้ว (ยกเว้นจัดอบรมต่างจังหวัด)
 • ราคานี้ต่อผู้เข้าอบรม 20 คน/รุ่น (คนเพิ่มคิดท่านละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 60 คน)
 เนื้อหาหลักสูตร

   08.30-08.45 น. ลงทะเบียน
   08.45-09.00 น. ทดสอบก่อนการอบรม
   09.00-10.30 น. - ความหมายและความสำคัญของการฝึกให้ระวังอันตราย ( KYT )
                      - วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการหยั่งรู้ระวังอันตราย KYT
                      - ความหมายของ KYT (K-Kiken, Y-Yochi, T-training)

   10.30-10.45 น. พักเบรค
   10.45-12.15 น.    - ความหมายของการทำงานด้วยใจรัก
                      - การสร้างจิตสำนึกด้วยความปลอดภัยในการทำงานเพื่อลดอุบัติเหตุ
                      - ความหมายของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน Incident , Accident , Near Miss
                      - ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเกิดอุบัติเหตุ ความสูญเสียทางตรง, ความสูญเสียทางออ้อม


   12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหาร


   13.15-14.30 น.    - ขั้นตอนของกิจกรรมการฝึกให้ระวังอันตราย ( KYT )
                      - ฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มการฝึกให้ระวังอันตราย ( KYT )
                      - ประเภทของ KYT ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน KYT 4 ยก

   14.30-14.45 น. พักเบรค
   14.45-16.30 น.  Work shop : ฝึกปฏิบัติการฝึกให้ระวังอันตราย (KYT)
                      - รูปภาพสื่อสารถึงความปลอดภัย
                      - การตั้งสโลแกนโดยเลือกมาตรการป้องกันที่ดีที่สุด ทำและจำได้ง่าย ... ตะโกนเตือนตนก่อนทำงาน

   16.30-17.00 ทดสอบหลังการอบรม

   *** มอบวุฒิบัตร


รับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร : หลักสูตรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Visitors: 4,001,677