TR.SHE-012 หลักสูตร การบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย

หลักการและเหตุผล


       
 ปัจจุบันสารเคมีได้เข้ามามีบทบาทและกลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคน เพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่สามารถที่จะปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงการใช้งานสารเคมีได้ ส่วนที่จะสามารถดำเนินการได้คือการลดปริมาณการใช้ของสารเคมี ใช้สารเคมีที่มีความเป็นอันตรายน้อยกว่า หรือ จัดการกับสารเคมีที่มีอยู่อย่างเหมาะสมอย่างถูกลักษณะและปลอดภัย ดังนั้นความรู้ในการควบคุมจัดการสารเคมีเพื่อให้สามารถนำมาใช้เกิดประโยชน์และมีความปลอดภัย ต่อชีวิต จึงเป็นสิ่งที่ทุกคน รวมถึงผู้ประกอบการ ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้แทนจำหน่าย ผู้ใช้งาน ผู้ค้าปลีก ผู้ส่งออก ผู้ให้บริการ จัดเก็บ ผู้รับกำจัดสารเคมีและขนส่งสารเคมี ควรให้ความใส่ใจและกำหนดหลักในการปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมจัดการสารเคมีที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย และในการนำสารเคมีและวัตถุอันตรายเข้ามาใช้ในโรงงานนั้น มีสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามมากมาย ไม่ว่าจะเป็นข้อกำหนดกฎหมายและมาตรฐาน รวมไปถึงข้อควรปฏิบัติต่างๆ ที่ต้องทำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยร้ายแรงในโรงงาน และจะต้องทำการป้องกันเพื่อไม่ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจากการทำงาน จนก่อให้เกิดโรคจากการทำงาน
         ดังนั้นการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่ผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงานหรือผุ้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยงจากสารเคมีอันตรายและเป็นการเพิ่มการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการสารเคมีวัตถุอันตรายของผู้เกี่ยวข้อง

 วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจำแนกสารเคมีและวัตถุอันตรายในการจัดเก็บ การขนส่งและการเคลื่อนย้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเมื่อต้องปฏิบัติงานกับสารเคมีและวัตถุอันตรายได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางในการจัดการเมื่อมีเหตุหกรั่วไหล/เหตุฉุกเฉิน
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้อบรมไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับองค์กรของตนเอง
 กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ส่งออกวัตถุอันตราย ผู้ที่ครอบครองวัตถุอันตราย
 • ผู้ที่ปฎิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย
 • พนักงานที่ควบคุมดูแลเกี่ยวข้องกับสารเคมีและวัตถุอันตราย
 • หัวหน้างาน/ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆ
 ระยะเวลาการอบรม

   6 ชั่วโมง (1 วัน)

 รูปแบบการฝึกอบรม
 1. เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques
 2. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activity)
 3. เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่
 4. เน้นการฝึกฏิบัติบทบาทสมมุติ Focus on roleplaying
 ราคาค่าอบรม

 ราคาปกติ 19,000 บาท
 ราคาสมาชิก 18,000 บาท  

 • ราคานี้ยังไม่รวม vat 7%
 • ราคาค่าอบรมรวม: วิทยากร + วุฒิบัตร
 • ราคาค่าอบรมรวม: ค่าที่พัก/ค่าเดินทางวิทยากรแล้ว (ยกเว้นจัดอบรมต่างจังหวัด)
 • ราคานี้ต่อผู้เข้าอบรม 20 คน/รุ่น (คนเพิ่มคิดท่านละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 60 คน)
 เนื้อหาหลักสูตร

   08.30-08.45 น. ลงทะเบียน
   08.45-09.00 น. ทดสอบก่อนการอบรม
   09.00-10.30 น. - แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย
                      - คำจำกัดความ/ ความหมาย
                      - อันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย

   10.30-10.45 น. พักเบรค
   10.45-12.00 น.  - การจำแนกสารเคมีและวัตถุอันตรายในการจัดเก็บ
                           + การจําแนกตามข้อกำหนดการขนส่ง (ระบบ UN Class : UNRTDG)
                           + การจำแนกและสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมี (ตามระบบ GHS)
                           + การจำแนกตามคู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550 (กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 

                      - การพิจารณาความเสี่ยงและการจัดเก็บสารเคมีอย่างปลอดภัย (ตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. 2543)


   12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร


   13.00-14.30 น.  - การบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย การจัดเก็บ การใช้ การขนถ่าย และสถานที่เก็บรักษา (ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 และ พ.ศ.2566 (ฉบับที่ 2))
                           + การบริหารจัดการความปลอดภัยสารเคมี
                           + มาตรการความปลอดภัยการรับ การขนถ่ายและการเคลื่อนย้ายสารเคมีอันตราย
                           + มาตรการความปลอดภัยในการจัดเก็บสารเคมีอันตราย

   14.30-14.45 น. พักเบรค
   14.45-16.30 น.   - การบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย การจัดเก็บ การใช้ การขนถ่าย และสถานที่เก็บรักษา ...................(ต่อ)
                           + มาตรการความปลอดภัยในการใช้สารเคมีอันตราย
                           + การระงับเหตุฉุกเฉินสารเคมีอันตราย

   16.30-17.00 ทดสอบหลังการอบรม

   *** มอบวุฒิบัตร


รับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร : หลักสูตรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Visitors: 4,001,677