TR.SHE-021 หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ

หลักการและเหตุผล


       
 การเกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครที่จะสามารถคาดคิดได้ เพราะอุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเสมอและแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นก็มักจะมากับความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือทรัพย์สินเงินทอง อีกทั้งการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากสภาพร่างกายหรือการเจ็บป่วยทั่วไป การปฐมพยาบาลจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการรักษาพยาบาลเบื้องต้นของชีวิต เพราะการที่เราสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ป่วยก่อนถึงมือแพทย์นั้นเป็นการลดอัตราความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้เป็นจำนวนมาก

         ดังนั้น หลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ” จึงเป็นหลักสูตรที่จะสามารถทำให้ผู้เข้าอบรม เกิดความรู้ความเข้าใจต่อหลักการวิธีการในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี อีกทั้ง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ภายในหน่วยงานหรือองค์กรของตนเองได้อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาลภายในองค์กรอีกด้วย

 วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์และมีความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาศักยภาพในการช่วยเหลือ ช่วยชีวิตในสถานการณ์ต่าง
 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยให้พ้นจากอันตรายได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพก่อนนำส่งโรงพยาบาล เพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น
 กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้บริหาร
 • หัวหน้างาน
 • พนักงานทุกคน
 ระยะเวลาการอบรม

   6 ชั่วโมง (1 วัน)

 รูปแบบการฝึกอบรม
 1. เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques
 2. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activity)
 3. เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่
 4. เน้นการฝึกฏิบัติบทบาทสมมุติ Focus on roleplaying
 ราคาค่าอบรม

 ราคาปกติ 20,000 บาท
 ราคาสมาชิก 19,000 บาท  

 • ราคานี้ยังไม่รวม vat 7%
 • ราคาค่าอบรมรวม: วิทยากร + วุฒิบัตร
 • ราคาค่าอบรมรวม: ค่าที่พัก/ค่าเดินทางวิทยากรแล้ว (ยกเว้นจัดอบรมต่างจังหวัด)
 • ราคานี้ต่อผู้เข้าอบรม 20 คน/รุ่น (คนเพิ่มคิดท่านละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 60 คน)
 เนื้อหาหลักสูตร

   08.30-08.45 น. ลงทะเบียน
   08.45-09.00 น. ทดสอบก่อนการอบรม
   09.00-10.30 น. - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
                      - เทคนิคการประเมินระดับการบาดเจ็บ
                      - เทคนิคการปฐมพยาบาลและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่มีบาดแผล

   10.30-10.45 น. พักเบรค
   10.45-12.15 น.   - เทคนิคการปฐมพยาบาลและช่วยเหลือผู้ป่วยหมดสติ
                     - เทคนิคการปฐมพยาบาลและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่ตกเลือดและการห้ามเลือด


   12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหาร


   13.15-14.30 น.  - เทคนิคการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บกล้ามเนื้อ ข้อและกระดูก
                     - เทคนิคการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากไฟฟ้าซ็อต
                     - เทคนิคการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากสารพิษ วัสดุแปลกปลอม

   14.30-14.45 น. พักเบรค
   14.45-16.30 น.  - เทคนิคเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บในรูปแบบต่างๆ เช่น ตกจากที่สูง จมน้ำ เป็นต้น
                     - เทคนิคการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ Automated External Defibrillator (AED)

   16.30-17.00 ทดสอบหลังการอบรม

   *** มอบวุฒิบัตร


รับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร : หลักสูตรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Visitors: 4,001,680