TR.SHE-020 หลักสูตร ระบบล็อคและติดป้ายเพื่อตัดแยกพลังงานอันตราย

หลักการและเหตุผล


       
 ระบบล็อค ระบบป้ายเตือนและการตัดแยกพลังงาน เป็นระบบที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมประเภทปิโตรเคมี ก๊าซ และน้ำมัน หรือโรงงานอื่นๆ ที่มีอุปกรณ์หรือสถานที่ทำงานที่เสี่ยงอันตรายจากแหล่งพลังงานที่มีอยู่ในเขตกระบวนการผลิต ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องสัมผัสกับพลังงานเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือความดันที่เกิดจากความร้อน ความเย็นหรือมีสารเคมีชนิดต่างๆ ที่มีการต่อเชื่อมกับระบบการส่งถ่ายของเหลวหรือก๊าซผ่านทางท่อ ซึ่งต้องอาศัยระบบความดันจากเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ประเภทต่างๆ ที่ทำหน้าที่เป็นต้นกำเนิดของพลังงาน ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจึงต้องมีการกาหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของระบบการล็อค ระบบป้ายเตือนและการตัดแยก ซึ่งเป็นระบบที่ต้องดำเนินการไปพร้อมๆกันเพื่อที่จะเสริมหรือสร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภัยในการทำงานให้รัดกุมยิ่งขึ้น

         ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน OHSA ได้กล่าวไว้ว่า หลักในระบบการควบคุมอันตรายจากแหล่งพลังงานตามข้อกำหนด 29 CFR 1910.147. กำหนดว่าผู้ที่จะเข้าไปปฏิบัติงานในแหล่งที่เสี่ยงอันตรายจากแหล่งพลังงานต้องมีระบบการควบคุมอันตรายจากแหล่งกำเนิด หลังจากชี้บ่งอันตรายและประเมินสภาพงานอันตรายที่มีความเสี่ยง หรือเป็นสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ปฏิบัติงานระหว่างการตรวจสอบ ทดสอบหรือซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ ดังนั้นระบบทั้งสามระบบจึงเป็นหลักในการควบคุมอันตรายที่อาจเกิดกับผู้ปฏิบัติงานได้

 วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมเข้าใจข้อกำหนดของ Lockout, Tagout และการนำมาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมเข้าใจบทบาทหน้าที่ของความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ Lockout, Tagout
 3. เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมสามารถใช้งานอุปกรณ์ การบริหารจัดการ Lockout, Tagout ได้อย่างถูกต้อง
 กลุ่มเป้าหมาย
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ
 • ฝ่ายซ่อมบำรุง
 • ฝ่ายผลิต
 • ผู้เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยใน การทำงาน
 ระยะเวลาการอบรม

   6 ชั่วโมง (1 วัน)

 รูปแบบการฝึกอบรม
 1. เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques
 2. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activity)
 3. เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่
 4. เน้นการฝึกฏิบัติบทบาทสมมุติ Focus on roleplaying
 ราคาค่าอบรม

 ราคาปกติ 19,000 บาท
 ราคาสมาชิก 18,000 บาท  

 • ราคานี้ยังไม่รวม vat 7%
 • ราคาค่าอบรมรวม: วิทยากร + วุฒิบัตร
 • ราคาค่าอบรมรวม: ค่าที่พัก/ค่าเดินทางวิทยากรแล้ว (ยกเว้นจัดอบรมต่างจังหวัด)
 • ราคานี้ต่อผู้เข้าอบรม 20 คน/รุ่น (คนเพิ่มคิดท่านละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 60 คน)
 เนื้อหาหลักสูตร

   08.30-08.45 น. ลงทะเบียน
   08.45-09.00 น. ทดสอบก่อนการอบรม
   09.00-10.30 น. - กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
                      - ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับระบบ Lock out/Tag out (LOTO)
                      - ขอบเขตกระบวนการนำไปใช้ และการนำไปใช้งาน

   10.30-10.45 น. พักเบรค
   10.45-12.15 น.    - อันตรายจากแหล่งกำเนิดพลังงานต่างๆ
                      - การประเมินและควบคุมความเสี่ยงโดยใช้ระบบ LOTO


   12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหาร


   13.15-14.30 น.   - หลักการตัดแยกระบบและแหล่งกำเนิดพลังงาน
                     - การกำหนดบทบาทหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ LOTO
                     - ส่วนประกอบต่างๆ ของระบบ LOTO

   14.30-14.45 น. พักเบรค
   14.45-16.30 น.  - วิธีการนำเอาระบบ LOTO ไปประยุกต์ใช้งานในลักษณะ ต่างๆ และการกำหนดวิธีปฏิบัติ (LOTO Procedure)
                     - กรณีศึกษาต่างๆ และถามตอบ

   16.30-17.00 ทดสอบหลังการอบรม

   *** มอบวุฒิบัตร


รับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร : หลักสูตรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Visitors: 4,001,677