TR.SHE-019 หลักสูตร เทคนิคการติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน

หลักการและเหตุผล


       
 กระทรวงแรงงานพบว่าสถานประกอบกิจการที่ประสบอันตรายสูงสุด ได้แก่  “กิจการประเภทก่อสร้าง”   ซึ่งการประสบอันตรายมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน โดย เฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับนั่งร้าน จะประสบอุบัติเหตุจากการตกจากที่สูงหรือนั่งร้านพัง  

         นั่งร้าน เป็นโครงสร้างชั่วคราวใช้ในงานก่อสร้างและซ่อมแซม ใช้สำหรับให้ช่างก่อสร้างปีนขึ้นไปที่สูง และเหยียบขึ้นไปเพื่อทำงาน รวมถึงใช้ในการวางสิ่งของที่จำเป็น และเมื่อก่อสร้าง ซ่อมแซมงานเสร็จ จะเก็บนั่งร้านออกทันทีไม่มีการเก็บนั่งร้านไว้ วัสดุที่ใช้ทำนั่งร้านมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและงบประมาณ การออกแบบนั่งร้าน การสร้างนั่งร้าน การใช้นั่งร้าน นั่งร้านมาตรฐาน การคุ้มครอง ความปลอดภัย มาตรฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย  ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริหาร ผู้ควบคุมงาน ตลอดถึงผู้ปฏิบัติงานจะต้องทราบเทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้านด้วยความปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของชีวิตและทรัพย์สินต่อไป การตรวจสอบนั่งร้าน

         ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติจากการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน  การอบรมพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง  เพื่อพนักงานได้นำความรู้ความเข้าใจไปปฏิบัติจะช่วยในการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากนั่งร้าน

 วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารงานความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน
 2. เพื่อให้ทราบกฎหมายและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับนั่งร้าน
 3. เพื่อให้ทราบสาเหตุการเกิดอันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับนั่งร้าน
 4. เพื่อให้ทราบถึงอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้สำหรับงานนั่งร้าน
 5. เพื่อให้ทราบถึงประเภทของนั่งร้านที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างและงานในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการเลือกใช้งานนั่งร้านที่เหมาะสมและปลอดภัย
 6. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการควบคุมป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านก่อนใช้งานระหว่างปฏิบัติงานและขณะรื้อถอนนั่งร้าน
 กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้จัดการแผนกก่อสร้าง
 • ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง
 • ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือผู้ควบคุมงานซ่อมบำรุง
 • วิศวกร
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับนั่งร้าน
 ระยะเวลาการอบรม

   12 ชั่วโมง (2 วัน)

 รูปแบบการฝึกอบรม
 1. เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques
 2. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activity)
 3. เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่
 4. เน้นการฝึกฏิบัติบทบาทสมมุติ Focus on roleplaying
 ราคาค่าอบรม

 ราคาปกติ 22,000 บาท
 ราคาสมาชิก 20,000 บาท  

 • ราคานี้ยังไม่รวม vat 7%
 • ราคาค่าอบรมรวม: วิทยากร + วุฒิบัตร
 • ราคาค่าอบรมรวม: ค่าที่พัก/ค่าเดินทางวิทยากรแล้ว (ยกเว้นจัดอบรมต่างจังหวัด)
 • ราคานี้ต่อผู้เข้าอบรม 20 คน/รุ่น (คนเพิ่มคิดท่านละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 60 คน)
 เนื้อหาหลักสูตร

 วันที่ 1

   08.30-08.45 น. ลงทะเบียน
   08.45-09.00 น. ทดสอบก่อนการอบรม
   09.00-10.30 น. กฎหมายและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับนั่งร้าน 
   10.30-10.45 น. พักเบรค
   10.45-12.15 น.  - สาเหตุ การเกิดอุบัติเหตุและอันตรายในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน
                    - อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้สำหรับงานนั่งร้าน


   12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหาร


   13.15-14.30 น.  ประเภทของนั่งร้าน อุปกรณ์นั่งร้านและโครงสร้างนั่งร้าน        
   14.30-14.45 น. พักเบรค
   14.45-16.30 น. - แนวทางการควบคุมป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน
                    - กรณีศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุและอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับนั่งร้าน

 

 วันที่ 2

   08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
   09.00-10.30 น. มาตรฐานในการติดตั้งนั่งร้าน
   10.30-10.45 น. พักเบรค
   10.45-12.15 น.  - การติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้านแบบโครงสร้างสำเร็จและแบบท่อและข้อต่อ (ภาคปฎิบัติ)
                    - การตรวจสอบความปลอดภัยระหว่างปฏิบัติงานบนนั่งร้าน (ภาคปฎิบัติ)


   12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหาร


   13.15-14.30 น.  - การฝึกปฏิบัติการติดตั้งนั่งร้านแบบท่อและข้อต่อ (ภาคปฎิบัติ)
                    - ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบนั่งร้านท่อเหล็กก่อนใช้งาน (ภาคปฎิบัติ)

   14.30-14.45 น. พักเบรค
   14.45-16.30 น. ข้อควรปฏิบัติในการปฏิบัติงานบนนั่งร้านอย่างไรให้ปลอดภัย (ภาคปฎิบัติ) 

   16.30-17.00 ทดสอบหลังการอบรม


   *** มอบวุฒิบัตร


รับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร : หลักสูตรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Visitors: 4,001,680