TR.SHE-018 หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

หลักการและเหตุผล


       
 มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 การป้องกันการตกจากที่สูง กำหนดให้  ให้นายจ้างจัดให้มีนั่งร้าน บันได ขาหยั่ง หรือม้ายืนสำหรับงานที่สูงจากพื้นดินหรือพื้นอาคารตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป ห้ามให้ลูกจ้าง ทำงานบนที่ลาดชันที่ทำ มุมเกินสามสิบองศาจากแนวราบและสูงตั้งแต่ 4 เมตร ขึ้นไปบริเวณที่อาจเกิดการพลัดตก และมีความสูงตั้งแต่ 4 เมตร ขึ้นไป การอบรมการทำงานบนที่สูงนั้นมีความสำคัญและจำเป็นสำหรับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงานบนที่สูง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง การป้องกันตัวเองจากอันตรายต่างๆ การเข้ารับการอบรมจะเป็นตัวช่วยส่วนหนึ่งให้มีความรู้และทักษะและ เพื่อเพิ่มระดับความรู้ความสามารถ และความเข้าใจอันดี ในการปฏิบัติตนเมื่ออยู่บนที่สูง การใช้ และการสวมใส่อุปกรณ์อย่างถูกต้องและปลอดภัย ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น ให้พนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

         การทำงานบนที่สูง หรือทำงานต่างระดับที่ต้องเสี่ยงกับการตกจากที่สูง เช่น งานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา งานงานในระบบอุตสาหกรรม งานสายส่งไฟฟ้า งานทำความสะอาด หรือแม้กระทั่งการทำงานในหลุม บ่อ เป็นต้น งานดังกล่าวนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องได้รับความรู้ ความเข้าใจ และได้รับการฝึกฝนในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดในระหว่างที่มีการปฏิบัติงานบนที่สูงโดยหลักสูตรการฝึกอบรมนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดขั้นพื้นฐานของมาตรฐาน ANSI Z359.2 และข้อกำหนดของ OSHA 1926.503 รวมไปถึง European Standards สามารถทำให้พนักงาน ผู้รับเหมา หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูงโดยตรง จะได้หันมาให้ความสำคัญ ตระหนักถึงความเสี่ยง อันตราย และมีการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในงานบนที่สูง รวมไปถึงการได้นำความรู้ความเข้าใจทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติมาเป็นหลักในการปฏิบัติงานบนที่สูงในสถานประกอบการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อไป

 วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และสามารถปฏิบัติงานบนที่สูงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้ถึงอันตรายและวิธีป้องกันควบคุมอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานบนที่สูง
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และแนวทางการจัดการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย
 4. เพื่อให้สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ในการทำงานบนที่สูงได้อย่างถูกต้อง
 5. เพื่อเรียนรู้กฎหมาย มาตรฐานในการทำงานบนที่สูงได้อย่างถูกต้อง
 6. เพื่อเรียนรู้จักอันตรายในการทำงานบนที่สูง
 7. ฝึกปฏิบัติงานบนที่สูงในรูปแบบต่างๆ เพื่อสามารถทำงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัย
 กลุ่มเป้าหมาย
 • สถานประกอบกิจการที่มีการทำงานบนที่สูง ผู้ปฎิบัติงานบนที่สูง
 • ผู้ปฎิบัติงานการทำงานบนเสาส่งสัญญานโทรศัพท์ จานดาวเทียม
 • งานทำความสะอาดกระจก
 • ผู้ที่ต้องทำงานด้วยระบบเชือก
 ระยะเวลาการอบรม

   6 ชั่วโมง (1 วัน)

 รูปแบบการฝึกอบรม
 1. เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques
 2. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activity)
 3. เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่
 4. เน้นการฝึกฏิบัติบทบาทสมมุติ Focus on roleplaying
 ราคาค่าอบรม

 ราคาปกติ 22,000 บาท
 ราคาสมาชิก 20,000 บาท  

 • ราคานี้ยังไม่รวม vat 7%
 • ราคาค่าอบรมรวม: วิทยากร + วุฒิบัตร
 • ราคาค่าอบรมรวม: ค่าที่พัก/ค่าเดินทางวิทยากรแล้ว (ยกเว้นจัดอบรมต่างจังหวัด)
 • ราคานี้ต่อผู้เข้าอบรม 20 คน/รุ่น (คนเพิ่มคิดท่านละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 60 คน)
 เนื้อหาหลักสูตร

   08.30-08.45 น. ลงทะเบียน
   08.45-09.00 น. ทดสอบก่อนการอบรม
   09.00-10.30 น. - กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานภัยในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๑
                      - สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายในการทำงานที่สูง
                      - แนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยและวิธีการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย

   10.30-10.45 น. พักเบรค
   10.45-12.15 น.  - การชี้บ่งอันตรายในการทำงานบนที่สูง
                    - อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและเครื่องมือเกี่ยวกับการป้องกันการตกจากที่สูง


   12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหาร


   13.15-14.30 น.  - การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยบนที่สูง
                    - การตรวจสอบ และบำรุงรักษา อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานบนที่สูง

   14.30-14.45 น. พักเบรค
   14.45-16.30 น. - ภาคปฏิบัติเสมือนจริง ในการทำงานบนที่สูง
   16.30-17.00 ทดสอบหลังการอบรม

   *** มอบวุฒิบัตร


รับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร : หลักสูตรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Visitors: 4,001,677