TR.SHE-017 หลักสูตร ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงานและเพิ่มผลผลิตสู่ความสำเร็จขององค์กร

หลักการและเหตุผล


       
 ไคเซ็น (Kaizen) เป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่า การปรับปรุงงาน การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นกิจกรรมการบริหาร งานเชิงคุณภาพอันมีรากฐานกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่น โดยไม่จำกัดวิธีการ แนวทางหรือเทคนิคที่ใช้ ซึ่งในการปรับปรุงงานนั้นสามารถปรับปรุง ได้ตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวในการทำงานอย่างค่อยเป็นค่อยไปและทำอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงเรื่องเชิงนโยบาย การบริหารจัดการ ซึ่งองค์กรโดยทั่วไปแล้วให้ความสำคัญกับการปรับปรุงอย่างค่อยเป็นค่อยไปและต่อเนื่องเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมข้อเสนอแนะ 5ส กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วเป้าหมายอยู่ที่การปรับปรุงงาน โดยที่ทุกคนมีส่วนร่วมและเสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพให้กับพนักงาน
         การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของพนักงานทุกคน มิใช่เพียงทำงานตามหน้าที่ หรือขั้นตอนที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น องค์กรควรปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ทีละเล็ก ทีละน้อย หรือที่เรียกว่า ไคเซ็น (Kaizen) ซึ่งเป็นกิจกรรมพื้นฐานอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีประสิทธิผล และองค์กรส่วนใหญ่นิยมนำไปใช้ ดังนั้นองค์กรควรให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ เรียนรู้วิธีการ เทคนิคการทำไคเซ็นในงานของตนเพื่อให้งานมีคุณภาพมากขึ้น
         หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้เข้าใจการปรับปรุงงานตามแนวทางไคเซ็น เรียนรู้วิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงและวิธีการปรับปรุง นอกจากนี้จะได้เห็นตัวอย่างการปรับปรุงงาน เพื่อนำไปการประยุกต์ในการปรับปรุงงานของตนเอง และหน่วยงานต่อไป

 วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ถูกต้อง ขั้นตอนการดำเนินงาน และ เทคนิคที่สำคัญที่นำมาใช้ เป็นแนวทางการพัฒนากิจกรรมไคเซ็น
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคและวิธีการไปใช้ในการทำกิจกรรมไคเซ็นได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความคิดเชิงบวกที่เปิดกว้างต่อการทำกิจกรรม
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนบันทึกและรายงานการปรับปรุงได้อย่างถูกต้องเพื่อใช้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้กลับไปพัฒนากิจกรรมการทำไคเซ็นภายในบริษัทได้
 กลุ่มเป้าหมาย
 • หัวหน้างาน และ ผู้บริหาร
 • พนักงานทั่วไป 
 • ผู้ที่สนใจทั่วไป
 ระยะเวลาการอบรม

   6 ชั่วโมง (1 วัน)

 รูปแบบการฝึกอบรม
 1. เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques
 2. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activity)
 3. เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่
 4. เน้นการฝึกฏิบัติบทบาทสมมุติ Focus on roleplaying
 ราคาค่าอบรม

 ราคาปกติ 19,000 บาท
 ราคาสมาชิก 18,000 บาท  

 • ราคานี้ยังไม่รวม vat 7%
 • ราคาค่าอบรมรวม: วิทยากร + วุฒิบัตร
 • ราคาค่าอบรมรวม: ค่าที่พัก/ค่าเดินทางวิทยากรแล้ว (ยกเว้นจัดอบรมต่างจังหวัด)
 • ราคานี้ต่อผู้เข้าอบรม 20 คน/รุ่น (คนเพิ่มคิดท่านละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 60 คน)
 เนื้อหาหลักสูตร

   08.30-08.45 น. ลงทะเบียน
   08.45-09.00 น. ทดสอบก่อนการอบรม
   09.00-10.30 น. - ประวัติความเป็นมาของการทำกิจกรรม ” ไคเซ็น”
                      - ความสำคัญและประโยชน์ของการดำเนินกิจกรรม

   10.30-10.45 น. พักเบรค
   10.45-12.15 น.   - ไคเซ็น (Kaizen) คืออะไร
                     - จุดมุ่งหมายของกิจกรรม” ไคเซ็น”
                     - หลักการและข้อเสนอแนะเบื้องต้นของไคเซ็นในการปรับปรุงงาน


   12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหาร


   13.15-14.30 น.   - ขั้นตอนและเครื่องมือในการปรับปรุงงาน
                     - เทคนิคในการมองปัญหา

   14.30-14.45 น. พักเบรค
   14.45-16.30 น. - เทคนิคแก้ไขปัญหาและวิธีการปรับปรุงงานโดยความคิดสร้างสรรค์
                    - กรณีศึกษา : เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้ถึงการวิเคราะห์ถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาจากตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

   16.30-17.00 ทดสอบหลังการอบรม

   *** มอบวุฒิบัตร


รับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร : หลักสูตรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Visitors: 4,001,680