TR.SHE-016 หลักสูตร ความปลอดภัยในการขับขี่รถยก ( Forklift )

หลักการและเหตุผล


       
 รถยก หรือ รถฟอร์คลิฟท์ (Forklift) เป็นเครื่องจักรที่อำนวยความสะดวกในการ ยก เคลื่อนย้าย วัสดุสิ่งของ แทนการใช้กำลังคน แต่รถฟอร์คลิฟท์ก็อาจเป็นอันตรายได้เช่นกัน หากผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนกฎระเบียบหรือคู่มือการทำงานที่แนบมากับรถฟอร์คลิฟท์ และบ่อยครั้งที่อุบัติเหตุมักเกิดจากเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น หรือโดยความไม่ได้ตั้งใจ การขาดความรู้ความชำนาญ ขับด้วย ความประมาท มองข้ามความเป็นอันตราย ความคึกคะนองของตัวพนักงานเอง รวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้
         หลักสูตรการอบรมการขับรถฟอร์คลิฟท์ Forklift อย่างปลอดภัย และถูกวิธีนั้น เป็นอีกหลักสูตรหนึ่ง ที่ควรให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ ทักษะ จิตสำนึกการควบคุมอย่างปลอดภัยเพื่อลดความสูญเสียต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และจิตสำนึกความปลอดภัยของพนักงานขับรถฟอร์คลิฟท์ และลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุที่เกิด จากการขาดทักษะในการควบคุมอย่างถูกวิธี

 วัตถุประสงค์
 1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคการขับรถฟอร์คลิฟท์ ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย
 2. สามารถนำความรู้จากการอบรมไปเคลื่อนย้ายสิ่งของ/ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. สามารถตรวจสอบดูและบำรุงรักษาฟอร์คลิฟท์เบื้องต้น ได้อย่างถูกวิธี
 กลุ่มเป้าหมาย
 • ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับรถยก ฟอร์คลิฟท์ Forklift และผู้เกี่ยวข้องกับการขับขี่รถยกฟอร์คลิฟท์
 ระยะเวลาการอบรม

   6 ชั่วโมง (1 วัน)

 รูปแบบการฝึกอบรม
 1. เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques
 2. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activity)
 3. เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่
 4. เน้นการฝึกฏิบัติบทบาทสมมุติ Focus on roleplaying
 ราคาค่าอบรม

 ราคาปกติ 20,000 บาท
 ราคาสมาชิก 19,000 บาท  

 • ราคานี้ยังไม่รวม vat 7%
 • ราคาค่าอบรมรวม: วิทยากร + วุฒิบัตร
 • ราคาค่าอบรมรวม: ค่าที่พัก/ค่าเดินทางวิทยากรแล้ว (ยกเว้นจัดอบรมต่างจังหวัด)
 • ราคานี้ต่อผู้เข้าอบรม 20 คน/รุ่น (คนเพิ่มคิดท่านละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 60 คน)
 เนื้อหาหลักสูตร

   08.30-08.45 น. ลงทะเบียน
   08.45-09.00 น. ทดสอบก่อนการอบรม
   09.00-10.30 น. - กฏหมายที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติ
                      - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฏีระบบคาน ทฤษฏีการยก
                      - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจุดศูนย์ถ่วงสินค้า จุดศูนย์ถ่วงโฟร์ค-ลิฟท์และจุดศูนย์ถ่วงขนถ่าย

   10.30-10.45 น. พักเบรค
   10.45-12.15 น.   - ความเข้าใจเกี่ยวกับโหลดชาร์ท
                     - วิธีการชี้บ่งอันตรายจากการปฏิบัติงาน
                     - เทคนิคการตรวจสอบตรวจสภาพก่อนสตาร์ทใช้งาน


   12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหาร


   13.15-14.30 น.  - เทคนิคการตรวจสอบตรวจสภาพหลังสตาร์ทฯ และการทดสอบฟังก์ชั่นใช้งาน
                    - เทคนิคการตรวจสอบตรวจสภาพก่อนเลิกใช้งานประจำวัน

   14.30-14.45 น. พักเบรค
   14.45-16.30 น. - ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบตรวจสภาพประจำวันก่อนใช้งานโฟร์ค-ลิฟท์
                    - ฝึกภาคปฏิบัติในการใช้รถยกรูปแบบต่างๆ
                    - ฝึกภาคปฏิบัติในการถอดประกอบชิ้นส่วน อะไหล่ ที่จำเป็น
                    - ฝึกปฏิบัติการชาร์จแบ็ตเตอรี่ การเติมเชื้อเพลิงที่ถูกต้องและปลอดภัย

   16.30-17.00 ทดสอบหลังการอบรม

   *** มอบวุฒิบัตร


รับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร : หลักสูตรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Visitors: 4,001,678