TR.SHE-010 หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA: Job Safety Analysis)

หลักการและเหตุผล


       
 การบาดเจ็บและอุบัติเหตุ มักมีสาเหตุมาจากการไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ดังนั้น การคาดการณ์เกี่ยวกับการบาดเจ็บและอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า เพื่อหามาตรการป้องกันจึงเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานอย่างปลอดภัย โดยวิธีการที่นำมาใช้อย่างแพร่หลาย และใช้งานได้จริง ใช้ง่าย และมีประสิทธิภาพนี้เราเรียกว่า “การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย” หรือ JSA (Job Safety Analysis) โดย JSA จัดเป็นเทคนิคพื้นฐานของการทำงานอย่างปลอดภัย และเป็นที่มาของประเมินความเสี่ยงประเภทต่างๆอีกด้วย

         Job Safety Analysis หรือ JSA จัดเป็นเทคนิคพื้นฐานของการทำงานอย่างปลอดภัย และเป็นที่มาของประเมินความเสี่ยงประเภท เพื่อสร้างความเข้าใจให้สอดคล้องกับหลักการทั้งหมด เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ให้กับหัวหน้างาน ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดการปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงานอย่างปลอดภัย โดยใช้เทคนิคและหลักการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย อันจะเป็นแนวทางและวิธีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานต่อไป

 วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้เห็นความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงโดยเทคนิคการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
 2. เพื่อให้ทราบขั้นตอน วิธีการ และเทคนิคของการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
 3. เพื่อปลุกจิตสำนึกในการป้องกัน และปฏิบัติตามมาตรการที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงแล้ว
 กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้บริหาร
 • หัวหน้างาน
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ฯ
 • คณะกรรมการ ความปลอดภัย ฯ
 • พนักงานทุกคน 
 ระยะเวลาการอบรม

   6 ชั่วโมง (1 วัน)

 รูปแบบการฝึกอบรม
 1. เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques
 2. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activity)
 3. เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่
 4. เน้นการฝึกฏิบัติบทบาทสมมุติ Focus on roleplaying
 ราคาค่าอบรม

 ราคาปกติ 19,000 บาท
 ราคาสมาชิก 18,000 บาท  

 • ราคานี้ยังไม่รวม vat 7%
 • ราคาค่าอบรมรวม: วิทยากร + วุฒิบัตร
 • ราคาค่าอบรมรวม: ค่าที่พัก/ค่าเดินทางวิทยากรแล้ว (ยกเว้นจัดอบรมต่างจังหวัด)
 • ราคานี้ต่อผู้เข้าอบรม 20 คน/รุ่น (คนเพิ่มคิดท่านละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 60 คน)
 เนื้อหาหลักสูตร

   08.30-08.45 น. ลงทะเบียน
   08.45-09.00 น. ทดสอบก่อนการอบรม
   09.00-10.30 น. - ความหมายและความสำคัญของการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
                      - วิธีการและขั้นตอนการทำ JSA

   10.30-10.45 น. พักเบรค
   10.45-12.15 น.   - เทคนิคในการเลือกงานที่จะนำมาวิเคราะห์
                     - การแตกขั้นตอนการทำงาน


   12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหาร


   13.15-14.30 น.  - การค้นหาอันตราย โดย P-E-M-E เทคนิค
                     - การหามาตรการในการป้องกัน

   14.30-14.45 น. พักเบรค
   14.45-16.30 น. - การกำหนดมาตรฐานและวิธีการทำงานอย่างปลอดภัย
                    - Work shop การประเมินความเสี่ยงและการป้องกันอันตราย (ภาคปฏิบัติ)

   16.30-17.00 ทดสอบหลังการอบรม

   *** มอบวุฒิบัตร


รับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร : หลักสูตรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Visitors: 4,001,677