TR.SHE-009 หลักสูตร การชี้บ่งและประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

หลักการและเหตุผล


       
 การประเมินความเสี่ยง เป็นขั้นตอนที่ระบุลำดับความเสี่ยงของอันตรายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของงานที่ครอบคลุมสถานที่ เครื่องจักร อุปกรณ์ บุคลากร และขั้นตอนการทำงาน ที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยความเสียหายต่อทรัพย์สิน ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม หรือสิ่งต่าง ๆ รวมกัน ในหัวข้อนี้จะอธิบายถึงหลักการ และวิธีการประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย รวมทั้งอธิบายถึงความจำเป็นที่ต้องประเมินความเสี่ยงการประมาณระดับความเสี่ยงโดยคำนึงถึง ความรุนแรงและโอกาสที่จะเกิดอันตราย เพื่อนำมาพิจารณาว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หรือยอมรับไม่ได้ และการวางแผนควบคุมความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

 วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ที่มีอยู่ทั้งหมดในบริษัท และจะได้ร่วมกันหามาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสีย
 2. เพื่อฝึกปฏิบัติในการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและเป็นการกำหนดมาตรฐานการทำงาน
 กลุ่มเป้าหมาย
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทุกระดับ
 • หัวหน้างานในหน่วยงานต่างๆ
 • ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น OH&SMR คณะทำงานการจัดทำระบบ ISO 45001, ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และผุ้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 • ผู้ที่สนใจทำระบบ ISO 45001, ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 ระยะเวลาการอบรม

   6 ชั่วโมง (1 วัน)

 รูปแบบการฝึกอบรม
 1. เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques
 2. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activity)
 3. เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่
 4. เน้นการฝึกฏิบัติบทบาทสมมุติ Focus on roleplaying
 ราคาค่าอบรม

 ราคาปกติ 19,000 บาท
 ราคาสมาชิก 18,000 บาท  

 • ราคานี้ยังไม่รวม vat 7%
 • ราคาค่าอบรมรวม: วิทยากร + วุฒิบัตร
 • ราคาค่าอบรมรวม: ค่าที่พัก/ค่าเดินทางวิทยากรแล้ว (ยกเว้นจัดอบรมต่างจังหวัด)
 • ราคานี้ต่อผู้เข้าอบรม 20 คน/รุ่น (คนเพิ่มคิดท่านละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 60 คน)
 เนื้อหาหลักสูตร

   08.30-08.45 น. ลงทะเบียน
   08.45-09.00 น. ทดสอบก่อนการอบรม
   09.00-10.30 น. แนวคิดการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและ การชี้บ่งอันตราย
   10.30-10.45 น. พักเบรค
   10.45-12.15 น.  - เทคนิคการชี้บ่งอันตรายทั้ง 7 วิธี Check list, What if, FMEA, HAZOP, FTA, ETA, มอก.18004
                    - Work shop การฝึกปฏิบัติวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย, การทำ check list


   12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหาร


   13.15-14.30 น.  - การประเมินความเสี่ยง และการจัดทำแผนงานจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
                    - Work shop การฝึกปฏิบัติการประเมินความเสี่ยง

   14.30-14.45 น. พักเบรค
   14.45-16.30 น. - การฝึกปฏิบัติกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและแผนการดำเนินงานเพื่อลดและควบคุมความเสี่ยง
                    - Work shop การจัดทำแผนจัดการความเสี่ยง (ภาคปฏิบัติ)

   16.30-17.00 ทดสอบหลังการอบรม

   *** มอบวุฒิบัตร


รับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร : หลักสูตรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Visitors: 4,001,678