TR.SHE-008 หลักสูตร ระบบการขออนุญาตทำงาน (Permit To Work System)

หลักการและเหตุผล


       
 การทำงานหรือปฏิบัติงานกับความร้อน ประกายไฟ ที่สูง ห้องเย็น ถือเป็นงานที่มีอันตรายสูง รวมถึงการปฏิบัติงานที่อาจผิดพลาด ผิดขั้นตอน และยังอาจมีผู้ร่วมปฏิบัติงานด้วยจำนวนมาก ซึ่งการผิดพลาดของคนหนึ่งอาจทำให้อีกคนหนึ่งได้รับอันตรายที่รุนแรงได้ และยังไม่มีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานให้ใช้งาน

         งานเสี่ยงอันตราย (Hazadous Work) หมายถึง งานที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ หรืออันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน หรือเพื่อนร่วมงานสูงหรืองานที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย อาทิเช่น การทำงานที่ก่อให้เกิดความร้อน (Hot Work) ซึ่เป็นงานที่ทำให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟขณะปฏิบัติงาน เช่น งานตัดและเชื่อมโลหะด้วยเครื่องเชื่อมไฟฟ้า หรือเชื่อมแก๊ส และงานที่ต้องใช้เครื่องเจียรนัย เป็นต้น, การทำงานบริเวณที่อับอากาศ, การทำงานบนที่สูงเกิน 3 เมตร, งานเกี่ยวกับระบบท่อมีความดันสุง ท่อไอน้ำ ท่อสารเคมี หรือสารไวไฟ, งานฉายรังสี (X-ray) งานก่อสร้าง,การซ่อม บำรุงเครื่องจักร บริเวณที่มีอันตรายหรือเครื่องจักร อื่นยังไม่หยุด การทำงานบริเวณที่มีเสียงดัง ความดันสูง เกิดการสั่นสะเทือนมาก หรือมีสารเคมีอันตราย ผู้ปฎิบัติงานจะต้องมีความเข้าใจ และ ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ เพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานกับทุกคน

 วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงอันตรายของงานที่มีความร้อนประกายไฟ และสามารถป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นนั้นได้
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบวิธีการทำงานเกี่ยวกับงานที่มีความร้อนประกายไฟ
 3. เพื่อเป็นการทำให้สถานที่ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน HOT WORK
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินความเสี่ยงของงานที่มีความร้อนประกายไฟ
 กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้ปฎิบัติงานเกี่ยวกับงานเสี่ยงอันตราย (Hazadous Work) อาทิเช่น HOT WORK ตัด เชื่อม เจียร ประกอบ, งานที่สูง ฯลฯ
 ระยะเวลาการอบรม

   6 ชั่วโมง (1 วัน)

 รูปแบบการฝึกอบรม
 1. เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques
 2. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activity)
 3. เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่
 4. เน้นการฝึกฏิบัติบทบาทสมมุติ Focus on roleplaying
 ราคาค่าอบรม

 ราคาปกติ 19,000 บาท
 ราคาสมาชิก 18,000 บาท  

 • ราคานี้ยังไม่รวม vat 7%
 • ราคาค่าอบรมรวม: วิทยากร + วุฒิบัตร
 • ราคาค่าอบรมรวม: ค่าที่พัก/ค่าเดินทางวิทยากรแล้ว (ยกเว้นจัดอบรมต่างจังหวัด)
 • ราคานี้ต่อผู้เข้าอบรม 20 คน/รุ่น (คนเพิ่มคิดท่านละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 60 คน)
 เนื้อหาหลักสูตร

   08.30-08.45 น. ลงทะเบียน
   08.45-09.00 น. ทดสอบก่อนการอบรม
   09.00-10.30 น. พระราชบัญญัติความความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554
   10.30-10.45 น. พักเบรค
   10.45-12.15 น.  กฎกระทรวงกําหนดมาต เรื่อง รฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานในที่อับอากาศ, การทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง, การทํางานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง, การทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อนํ้า , การทํางานเกี่ยวกับที่สูง นั้งร้านและค้ำยัน


   12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหาร


   13.15-14.30 น.  - ความปลอดภัยในการทำงาน ตัด ประกอบ เชื่อม เจียร
                    - การขอใบอนุญาตการทำงาน Work permit

   14.30-14.45 น. พักเบรค
   14.45-16.30 น. - ข้อบังคับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
                    - คู่มือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับความร้อน (Hot Work)

   16.30-17.00 ทดสอบหลังการอบรม

   *** มอบวุฒิบัตร


รับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร : หลักสูตรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Visitors: 4,001,677