TR.SHE-007 หลักสูตร กิจกรรม 5ส เพื่อความปลอดภัยและเพิ่มผลผลิต

หลักการและเหตุผล


       
 5 ส คือ กิจกรรมที่โรงงานนำมาใช้ ทำแล้วเป็นประโยชน์กับโรงงาน พนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพราะนอกจากทำให้โรงงานน่าอยู่ น่าทำงานแล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้นของความปลอดภัย เมื่อเกิดความปลอดภัยในการทำงานจะส่งผลให้ลดการสูญเสีย ทั้งที่เป็นการสูญเสียทางตรงและทางอ้อม รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่ามากขึ้น ต้นทุนการผลิตลดลง การเกิดอุบัติเหตุน้อยลง การสูญเสียเวลาในการหาสิ่งของทำได้รวดเร็วขึ้น พนักงานมีขวัญกำลังใจในการทำงาน ทำให้สินค้ามีคุณภาพขึ้น และ 5 ส. จะช่วยฝึกพนักงานให้มีระเบียบวินัย มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม รู้จักคิด หาวิธีปรับปรุงสถานที่ทำงานและวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นบ่อเกิดของความยั่งยืนอย่างแท้จริงในการดำเนินธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลที่ดี

         ดังนั้นการส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึก และความตระหนักในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. จะนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมาย ที่บริษัทกำหนด และสิ่งสำคัญ คือ การอบรมให้พนักงานทุกคน ทราบขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5ส. จึงเป็นสิ่งจำเป็น และสำคัญเพื่อให้พนักงานดำเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายองค์กร ก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำระบบมาตรฐานอื่นฯ เข้ามาใช้ในโรงงาน และสอดคล้องกับนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงานฯ และการเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืนที่สามารถต่อยอด ไปสู่โครงการอื่น ๆ เช่น TPM TQM QCC 7 Waste ISO IATF HACCP GMP เป็นต้น

 วัตถุประสงค์
 1. เพื่อสร้างจิตสำนึกและการหาวิธีการทำกิจกรรม 5ส. ในการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายด้านความปลอดภัยฯ และการผลิตที่มีคุณภาพเพื่อให้เกิดผลอย่างยั่งยืน
 2. เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัทฯ เพื่อให้เกิดผลอย่างยั่งยืน
 3. เพื่อสร้างแนวคิดในการประยุกต์ใช้ 5ส. ให้สอดคล้องกับนโยบายด้านความปลอดภัยฯ และการผลิตที่มีคุณภาพเพื่อให้เกิดผลอย่างยั่งยืน
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจ ในการเลือกใช้เครื่องมือในการทำกิจกรรม 5ส.ได้อย่างถูกต้อง
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการทำงาน
 6. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานที่ดีให้กับผู้เข้ารับการอบรมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานตามหน้าที่ของตนเองและในชีวิตประจำวันได้
 7. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้ปฏิบัติงาน/ พนักงาน
 • หัวหน้างาน/ผู้บริหาร
 • หัวหน้างานและหัวหน้ากลุ่มย่อย (Small group activity)
 • ผู้ที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องทั้งโรงงานและสำนักงาน
 ระยะเวลาการอบรม

   6 ชั่วโมง (1 วัน)

 รูปแบบการฝึกอบรม
 1. เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques
 2. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activity)
 3. เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่
 4. เน้นการฝึกฏิบัติบทบาทสมมุติ Focus on roleplaying
 ราคาค่าอบรม

 ราคาปกติ 19,000 บาท
 ราคาสมาชิก 18,000 บาท  

 • ราคานี้ยังไม่รวม vat 7%
 • ราคาค่าอบรมรวม: วิทยากร + วุฒิบัตร
 • ราคาค่าอบรมรวม: ค่าที่พัก/ค่าเดินทางวิทยากรแล้ว (ยกเว้นจัดอบรมต่างจังหวัด)
 • ราคานี้ต่อผู้เข้าอบรม 20 คน/รุ่น (คนเพิ่มคิดท่านละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 60 คน)
 เนื้อหาหลักสูตร

   08.30-08.45 น. ลงทะเบียน
   08.45-09.00 น. ทดสอบก่อนการอบรม
   09.00-10.30 น. 1. แนวคิดการเพิ่มผลผลิตและความปลอดภัย
                        - อธิบายหลักการแนวคิดการเพิ่มผลผลิตและความปลอดภัย ความจำเป็น ผลประโยชน์ต่อพนักงาน องค์กร และลูกค้าอย่างไร รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแนวคิด
                        - สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ความสูญเสีย ความสูญเปล่า และการวางนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงานควบคู่กับการทำกิจกรรม 5 ส เพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืน
                     2. หลักการ 5ส และขั้นตอนการดำเนินโครงการ
                        - อธิบายทบทวนหลักการ 5ส และขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแผน โครงการที่องค์กรมีอยู่ด้วยหลัก PDCA

   10.30-10.45 น. พักเบรค
   10.45-12.15 น.  3. 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน
                        - อธิบายถึงเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต, หลักการ 5ส, การนำกิจกรรม 5ส เข้าไปปรับใช้ในหน่วยงาน, เทคนิคการ
ดำเนินกิจกรรมอย่างถูกต้องและถูกขั้นตอน, ปัญหา อุปสรรค และวิธีการส่งเสริมกิจกรรม 5ส, การลงมือปฏิบัติกิจกรรม 5ส ได้อย่างมีประสิทธิผล


   12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหาร


   13.15-14.30 น.  4. การจัดทำเอกสารระบบ 5ส / การจัดทำมาตรฐาน 5ส
                        - อธิบายถึงหลักการจัดทำเอกสารในระบบ 5ส, การสร้างแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม 5ส, การควบคุมเอกสารในระบบ 5ส, การจัดทำมาตรฐาน 5ส ของหน่วยงาน และของบริษัท
                    5. เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส
                        - อธิบายถึงหลักการจัดทำเอกสารในระบบ 5ส, การสร้างแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม 5ส, การควบคุมเอกสารในระบบ 5ส, การจัดทำมาตรฐาน 5ส ของหน่วยงาน และของบริษัท

   14.30-14.45 น. พักเบรค
   14.45-16.30 น. 6. บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการกิจกรรม 5ส
                        - 5ส และหัวใจ ของแต่ละ ส
                        - หลักการ และเทคนิคการตรวจ 5ส พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจ
                        - หลักการให้คะแนน และแนวทางการสรุปผลคะแนน หลักและเทคนิคในการตรวจพื้นที่
                        - กรณีศึกษาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ หรือฝึกตรวจพื้นที่ 5ส สถานที่จริง

   16.30-17.00 ทดสอบหลังการอบรม

   *** มอบวุฒิบัตร


รับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร : หลักสูตรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Visitors: 4,001,680