TR.SHE-006 หลักสูตร จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน

หลักการและเหตุผล


         ในโลกของธุรกิจยุคโลกาภิวัตน์ ความปลอดภัยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในระบบการบริหารงานยุคใหม่ที่มีความสำคัญยิ่ง หากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้มีความตระหนักถึงอันตรายและเล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยแล้วก็ย่อมส่งผลถึงการป้องกันอุบัติเหตุโดยตรง ซึ่งผู้บริหารนั้นเราถือว่าเป๋นผู้ที่มีบทบาท เป็นผู้นำ และเป็นต้นแบบ โดยมีการตอกย้ำอย่างเป็นระบบ และมีความต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การปฎิบัติอย่างเป็นนิสัย และปลูกฝังจิตสำนึกความปลอดภัย เพื่อมุ่งสู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืนตลอดไป
         ดังนั้น แนวทางที่สถานประกอบกิจการจะดำเนินการได้ คือ จะต้องสร้างทัศนคติความเข้าใจด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับบุคลากร โดยดำเนินการฝึกอบรมเรื่องจิตสำนึกด้านความปลอดภัย (Safety Awareness) ซึ่งสถานประกอบกิจการจะต้องสร้างและจัดอบรมให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ จิตสำนึกและทัศนคติด้านความปลอดภัยจึงจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งต้องใช้การจัดกิจกรรมส่งเสริมในด้านอื่นเสริมเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดบรรยากาศด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการอย่างสม่ำเสมอ

 วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ทราบวิธีการสร้างทัศนคติและการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย ให้กับพนักงาน ให้เห็นความสำคัญด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีจิตสำนึกว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นสิ่งที่จะต้องตระหนักก่อนการทำงานและต้องระลึกถึงอยู่เสมอในขณะที่ทำงาน เพื่อความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชา บุคคลภายนอกและทรัพย์สินขององค์กร
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่การเป็นผู้นำในการเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้สามารถมองเห็นอันตรายที่แฝงเร้นในการทำงาน เพื่อกำหนดการป้องกันให้สอดคล้องกับ ตลอดจนได้ทราบถึงความสูญเสียและผลกระทบอย่างมหาศาลจากการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงในแต่ละครั้ง
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง
 กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้บริหาร และพนักงานในองค์กร
 ระยะเวลาการอบรม

   6 ชั่วโมง (1 วัน)

 รูปแบบการฝึกอบรม
 1. เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques
 2. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activity)
 3. เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่
 4. เน้นการฝึกฏิบัติบทบาทสมมุติ Focus on roleplaying
 ราคาค่าอบรม

 ราคาปกติ 19,000 บาท
 ราคาสมาชิก 18,000 บาท  

 • ราคานี้ยังไม่รวม vat 7%
 • ราคาค่าอบรมรวม: วิทยากร + วุฒิบัตร
 • ราคาค่าอบรมรวม: ค่าที่พัก/ค่าเดินทางวิทยากรแล้ว (ยกเว้นจัดอบรมต่างจังหวัด)
 • ราคานี้ต่อผู้เข้าอบรม 20 คน/รุ่น (คนเพิ่มคิดท่านละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 60 คน)
 เนื้อหาหลักสูตร

   08.30-08.45 น. ลงทะเบียน
   08.45-09.00 น. ทดสอบก่อนการอบรม
   09.00-10.30 น. แนวคิดของการบริหารงานสมัยใหม่ และเป้าหมายหลักของการดำเนินธุรกิจ
                      แนวคิดการบริหารงานความปลอดภัยฯ ควบคู่ไปกับการเพิ่มผลิตภาพ (Safety & Productivity Concept)

   10.30-10.45 น. พักเบรค
   10.45-12.15 น.   แนวความคิดหลักเกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
                     แนวคิดกระบวนการ Safety Process แล กระบวนการ Safety Personal


   12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหาร


   13.15-14.30 น.  การสร้างการตระหนักรู้กับผู้บริหารและพนักงานภายในองค์กร ให้เกิดจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน
                    เทคนิคในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการ

   14.30-14.45 น. พักเบรค
   14.45-16.30 น. ขั้นตอนการเสริมสร้างจิตสำนึกเพื่อความปลอดภัย
                      Work Shop 1 : กรณีศึกษา ค้นหาอันตรายที่แฝงเร้น (Potential Hazard) และการกำหนดการป้องกัน
                      Work Shop 2 : “มาสร้างโรงงานตระหนักและมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย” ให้กับทุกคน

   16.30-17.00    ทดสอบหลังการอบรม

   *** มอบวุฒิบัตร


รับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร : หลักสูตรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Visitors: 4,001,677