TR.SHE-004 หลักสูตร โครงการอนุรักษ์การได้ยิน

หลักการและเหตุผล


         โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 กำหนดให้นายจ้างจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการในกรณีที่สภาวะการทำงาน ในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง ตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอ ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด
         (1) นโยบายการอนุรักษ์การได้ยิน
         (2) การเฝ้าระวังเสียงดัง (Noise Monitoring)
              – การสำรวจและตรวจวัดระดับเสียง
              – การศึกษาระยะเวลาสัมผัสเสียงดัง
              – การประเมินการสัมผัสเสียงดังของลูกจ้าง
         (3) การเฝ้าระวังการได้ยิน (Hearing Monitoring)
         (4) หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง
         (5) การจัดทำและติดแผนผังแสดงระดับเสียง
         (6) การอบรมให้ความรู้
         (7) การประเมินและทบทวนการจัดการมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน

         ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดรวมถึง ป้องกันและลดปัญหาอันตรายจากเสียงดัง หน่วยงานหรือสถานประกอบกิจการ จึงจำเป็นต้องฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักให้กับพนักงาน ในเรื่องอันตรายจากเสียงดัง และการควบคุม ป้องกัน รวมถึงการใช้งานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยที่ถูกต้องเหมาะสม

 

 วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติได้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด
 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน
 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมตระหนักและให้ความสำคัญต่อการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน
 4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจอันตรายของเสียงดัง และการควบคุม ป้องกัน รวมถึงการใช้งานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 กลุ่มเป้าหมาย
 • พนักงานที่ทำงานในบริเวณที่มีเสียงดังที่ได้รับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง ตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป
 • ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน ผู้ที่สนใจ
 ระยะเวลาการอบรม

   6 ชั่วโมง (1 วัน)

 รูปแบบการฝึกอบรม
 1. เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques
 2. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activity)
 3. เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่
 4. เน้นการฝึกฏิบัติบทบาทสมมุติ Focus on roleplaying
 ราคาค่าอบรม

 ราคาปกติ 19,000 บาท
 ราคาสมาชิก 18,000 บาท  

 • ราคานี้ยังไม่รวม vat 7%
 • ราคาค่าอบรมรวม: วิทยากร + วุฒิบัตร
 • ราคาค่าอบรมรวม: ค่าที่พัก/ค่าเดินทางวิทยากรแล้ว (ยกเว้นจัดอบรมต่างจังหวัด)
 • ราคานี้ต่อผู้เข้าอบรม 20 คน/รุ่น (คนเพิ่มคิดท่านละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 60 คน)
 เนื้อหาหลักสูตร

   08.30-08.45 น. ลงทะเบียน
   08.45-09.00 น. ทดสอบก่อนการอบรม
   09.00-10.30 น. - โครงสร้างของหู
                      - หลักการได้ยิน
                      - ผลกระทบจากเสียง

   10.30-10.45 น. พักเบรค
   10.45-12.15 น.   - ประเภทของการสูญเสียการได้ยิน
                     - การสำรวจและการวัดระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน และการเฝ้าระวัง


   12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหาร


   13.15-14.30 น.  - แนวทางควบคุมและป้องกัน
                    - การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

   14.30-14.45 น. พักเบรค
   14.45-16.30 น. - โครงการอนุรักษ์การได้ยิน
                    - การตรวจประเมินสมรรถภาพการได้ยินของผู้ปฏิบัติงาน

   16.30-17.00 ทดสอบหลังการอบรม

   *** มอบวุฒิบัตร


รับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร : หลักสูตรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Visitors: 4,001,680