TR.SHE-002 หลักสูตร ความปลอดภัยฯ สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554

หลักการและเหตุผล


         พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 มาตรา 16 ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัย ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัยให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทำงาน
         การฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ในการฝึกอบรม ผู้จัดฝึกอบรมต้อง (1) จัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร (2) จัดให้ห้องฝึกอบรมหนึ่งห้องมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เกินหกสิบคน (3) จัดให้มีการวัดผลและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม (4) ออกหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมและให้นายจ้างเก็บหลักฐานการฝึกอบรม ได้แก่ ทะเบียนรายชื่อลูกจ้างซึ่งผ่านการอบรม วัน เวลา และสถานที่อบรม พร้อมลายมือชื่อของวิทยากรผู้ทำการอบรมไว้ในสถานประกอบกิจการหรือสถานที่ที่ลูกจ้างทำงาน พร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้

 วัตถุประสงค์
 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ต่อเรื่องความปลอดภัย อาชีอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกฎหมายความปลอดภัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ในข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยฯ สามารถปฎิบัติงานได้อย่างปลอดภัย
 3. เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน ของสถานประกอบการ
 กลุ่มเป้าหมาย
 • พนักงานทั่วไป และพนักงานเข้าทำงานใหม่
 ระยะเวลาการอบรม

   6 ชั่วโมง (1 วัน)

 รูปแบบการฝึกอบรม
 1. เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques
 2. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activity)
 3. เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่
 4. เน้นการฝึกฏิบัติบทบาทสมมุติ Focus on roleplaying
 ราคาค่าอบรม

 ราคาปกติ 20,000 บาท
 ราคาสมาชิก 19,000 บาท  

 • ราคานี้ยังไม่รวม vat 7%
 • ราคาค่าอบรมรวม: วิทยากร + วุฒิบัตร
 • ราคาค่าอบรมรวม: ค่าที่พัก/ค่าเดินทางวิทยากรแล้ว (ยกเว้นจัดอบรมต่างจังหวัด)
 • ราคานี้ต่อจำนวนผู้เข้าอบรม 30 คน (จำนวนคนเพิ่มคิดท่านละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 60 คน)
 อื่น ๆ

ทำไมต้องจัดอบรมกับ WISS

 • วิทยากรได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • จัดสรรวิทยากรให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ลักษณะงานที่ทำ ประเภทกิจการขององค์กร
 • ได้รับวุฒิบัตรที่แสดงว่าหน่วยงานของท่านเป็นผู้จัดอบรมร่วมกับ WISS มีโลโก้บริษัท ชื่อบริษัท ร่วมกันในวุฒิบัตร
 เนื้อหาหลักสูตร

   08.30-08.45 น. ลงทะเบียน
   08.45-09.00 น. ทดสอบก่อนการอบรม
   09.00-10.30 น. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
   10.30-10.45 น. พักเบรค
   10.45-12.15 น.  กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน


   12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหาร


   13.15-14.30 น.  ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
   14.30-14.45 น. พักเบรค
   14.45-16.30 น. ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ต่อ)
   16.30-17.00 ทดสอบหลังการอบรม

   *** มอบวุฒิบัตร


หมายเหตุ ข้อบังคับฯ จะเน้นข้อบังคับความปลอดภัยขององค์กรนั้นๆ


รับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร : หลักสูตรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Visitors: 2,989,995