บริการให้คำปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ HROD Consultation


บริการให้คำปรึกษา HROD ( HROD CONSULTATION SERVICES )

บริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบริหารองค์การและทรัพยากรบุคคลแก่ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารหน่วยงาน และผู้บริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งเป็นการประจำและเป็นครั้งคราว โดยที่ปรึกษาไปให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อให้คำปรึกษา เสนอแนะ สอนงาน พัฒนา และปรับปรุงระบบการบริหารฯของลูกค้า ดังนี้

  • HR Consultation – Regular and On-call Visit
  • HR Business Partnering to Management
  • HR Team Coaching

 


 


Visitors: 4,001,677