ISO 45001 Guide Book (ตีความรายข้อกําหนด)

ISO 45001 Guide Book (ตีความรายข้อกําหนด)
เอกสารการปฏิบัติงานหรือคู่มือการใช้ว่ามีการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ด้าน OHS ทีมีอยู่ในองค์กร.

ข้อกำหนด ISO 45001

1 ขอบเขต
2 การอ้างอิง
3 คำจำกัดความ
4 บริบทขององค์กร
   4.1 ความเข้าใจในองค์กรและบริบทขององค์กร
   4.2 ความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังของคนงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
   4.3 การกำหนดขอบเขตของการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
   4.4 ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
5 ภาวะผู้นำและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
   5.1 ภาวะผู้นำและความมุ่งมั่น
   5.2 นโยบายการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
   5.3 บทบาท ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ขององค์กร
6 การวางแผน
   6.1 การดำเนินการเพื่อรับมือกับความเสี่ยงและโอกาส
   6.1.1 บททั่วไป
   6.1.2 การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านปลอดภัยและอาชีวอนามัย
   6.1.3 การกำหนดข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้และข้อกำหนดอื่น ๆ
   6.1.4 การดำเนินการวางแผน
6.2 วัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและการวางแผนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
   6.2.1 วัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
   6.2.2 การดำเนินการวางแผนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
7 การสนับสนุน
   7.1 ทรัพยากร
   7.2 ทักษะความสามารถ
7.3 ความตระหนัก
7.4 การสื่อสาร
   7.4.1 บททั่วไป
   7.4.2 การสื่อสารภายใน
   7.4.3 การสื่อสารภายนอก
7.5 เอกสารสารสนเทศ
   7.5.1 บททั่วไป
   7.5.2 การสร้างและการอัพเดตข้อมูล
   7.5.3 การควบคุมสารสนเทศที่เป็นลายลักษณ์อักษร
8 การดำเนินงาน
   8.1 การวางแผนและการควบคุมงาน
         8.1.1 ทั่วไป
         8.1.2 การขจัดความเป็นอันตรายและการลดความเสี่ยงความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
         8.1.3 การจัดการการเปลี่ยนแปลง
         8.1.4 การจัดหา
   8.2 การเตรียมความพร้อมและการตอบสนองในกรณีฉุกเฉิน
9 การประเมินผลการดำเนินงาน
   9.1 การติดตาม การวัดผล การวิเคราะห์ และการประเมินผล
         9.1.1 บททั่วไป
         9.1.2 ประเมินผลความสอดคล้อง
   9.2 การตรวจประเมินภายใน
         9.2.1 บททั่วไป
         9.2.2 โครงการการตรวจประเมินภายใน
   9.3 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
10 การปรับปรุง
   10.1 บททั่วไป
   10.2 ความไม่สอดคล้องและการดำเนินการแก้ไข
   10.3 การปรับปรุงเป็นประจำ


คู่มือ และเอกสารมาตรฐาน ISO 45001 (Members Only)

Visitors: 4,000,114