TR.ISO-022 หลักสูตร การตรวจติดตามภายใน / Internal Audit for ISO 45001:2018

หลักการและเหตุผล


       
 การตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) หมายถึง การตรวจสอบว่าการทำกิจกรรมต่าง ๆขององค์กรมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ISO 45001:2018 กำหนดไว้ และถูกนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล เหมาะสมหรือไม่ มีจุดบกพร่องตรงไหน ที่ใดบ้างเพื่อหาทางแก้ไขปรับปรุง การตรวจสอบนี้ต้องดำเนินการอย่างเป็นอิสระ การให้คำแนะนำการทำกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรเป็นไปตามข้อกำหนด จึงนับว่าผู้ตรวจติดตามภายในนั้นเป็นบุคลากรที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบาย ตามมาตรฐาน ISO 45001

         หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่จะเป็นผู้ตรวจประเมินภายในองค์กรหรือตรวจประเมินแบบบูรณาการ ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดแบบบูรณาการ (Integrated Management System) และเข้าใจถึงขั้นตอนการวางแผน การเตรียมการและแนวทางการตรวจประเมิน ดังนั้นการเตรียมความพร้อมผู้ตรวจติดตามภายในขององค์กรจึงเป็นความสำคัญเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO 45001:2018
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจประเมินภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำผลการตรวจประเมินภายในมาใช้ในการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพขององค์กร
 กลุ่มเป้าหมาย
 • ทีมตรวจประเมินภายใน (Internal Auditor)
 • ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดทำระบบ ISO
 • OH&SMR, ผู้ช่วยOH&SMR, ผู้บริหาร
 • หรือผู้ที่สนใจทั่วไป
 ระยะเวลาการอบรม

   6 ชั่วโมง (1 วัน)

 รูปแบบการฝึกอบรม
 1. เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques
 2. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activity)
 3. เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่
 4. เน้นการฝึกฏิบัติบทบาทสมมุติ Focus on roleplaying
 ราคาค่าอบรม

 ราคาปกติ 22,000 บาท

 ราคาสมาชิก 20,000 บาท
 ราคาโปรโมชั่น พิเศษ!!.. 16,000 บาท (จัดอบรมภายในเดือน กันยายน 67) 

 • ราคานี้ยังไม่รวม vat 7%
 • ราคาค่าอบรมรวม: วิทยากร + วุฒิบัตร
 • ราคาค่าอบรมรวม: ค่าที่พัก/ค่าเดินทางวิทยากรแล้ว (ยกเว้นจัดอบรมต่างจังหวัด)
 • ราคานี้ต่อผู้เข้าอบรม 20 คน (คนเพิ่มคิดท่านละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 60 คน)
 เนื้อหาหลักสูตร

08.45 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.    • โมดูลที่ 1: บทนำสู่การตรวจประเมินภายใน
                           - ความหมายและวัตถุประสงค์การตรวจประเมินภายใน
                           - ประโยชน์ของการตรวจประเมินภายใน
                        • โมดูลที่ 2: แนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 19011:2018
                           - หลักการและแนวทางการตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน 19011:2018
                           - กระบวนการตรวจประเมินภายใน
                        • โมดูลที่ 3: เทคนิคการตรวจประเมินภายในแต่ละกระบวนการ
                           - ข้อกำหนด 4. บริบทองค์กร (Context of the Organization)
                           - ข้อกำหนด 5. ความเป็นผู้นำ (Leadership)
                           - ข้อกำหนด 6. การวางแผน (Planning)
                                    ++ ข้อกำหนด 6.1.1, 6.1.4 ทบทวนระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure) เกี่ยวกับการดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส พิจารณาจากข้อกำหนด 4.1 และ ข้อ 4.2
                           Work shop #1: การตรวจติดตามประเมิน
10.30 – 10.45 น.    พักเบรก
10.45 – 12.00 น.    • โมดูลที่ 3: เทคนิคการตรวจประเมินภายในแต่ละกระบวนการ……………..(ต่อ)
                           - ข้อกำหนด 6. การวางแผน (Planning)
                              ++ ข้อกำหนด 6.1.2, 6.1.4 ทบทวนระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure) เกี่ยวกับการพิจารณาประเด็นปัญหา และการดำเนินการปฏิบัติการกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ และการวางแผนปฏิบัติการจัดการกับความเสี่ยงฯ
                           Work shop #2: การตรวจติดตามประเมิน
12.00 – 13.00 น.    พักเที่ยง
13.00 – 14.30 น.    • โมดูลที่ 3: เทคนิคการตรวจประเมินภายในแต่ละกระบวนการ……………..(ต่อ)
                           - ข้อกำหนด 7. การสนับสนุน (Support)
                           - ข้อกำหนด 8. การดำเนินการ (Operating)
                           Work shop #3: การตรวจติดตามประเมิน

14.30 – 14.45 น.   พักเบรก

14.45 – 16.00 น.   • โมดูลที่ 3: เทคนิคการตรวจประเมินภายในแต่ละกระบวนการ……………..(ต่อ)
                           - ข้อกำหนด 9. การประเมินสมรรถนะ (Performance Evaluation)
                           - ข้อกำหนด 10. การปรับปรุง (Improvement)
                      • กิจกรรมหลังการตรวจประเมิน
                           - การสรุปผลและจัดทำรายงานการตรวจประเมิน
                           - การติดตามประเมินผลการจัดการปัญหา
                           Work shop #4: การตรวจติดตามประเมิน

16.00 – 16.30 น.   ทดสอบหลังการอบรม
                       *** มอบวุฒิบัตร


Visitors: 4,001,678