TR.ISO-017 หลักสูตร ข้อกำหนด และการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018

หลักการและเหตุผล


       
 องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (The International Organization for Standardization: ISO) ได้ประกาศใช้มาตรฐาน ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 โดยมาตรฐานฉบับนี้ กำหนดข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการ OH&S และแนวทางในการนำไป ใช้เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุง OH&S กำจัดอันตรายและลดความเสี่ยงด้าน OH&S และการใช้ประโยชน์จากโอกาสด้าน OH&S โดยได้กำหนดระยะเวลาในการปรับจาก มาตรฐาน OHSAS 18001:2007 สู่มาตรฐาน ISO 45001:2018 เป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ประกาศใช้ มาตรฐาน ISO 45001 :2018 มาตรฐานนี้ได้จัดเตรียมแนวทางและข้อกำหนดเพื่อให้นำใช้กับระบบและโครงสร้าง ในการปกป้องพนักงานและลดความเสี่ยงต่างๆลง และยังได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถนำไปใช้ร่วมกับระบบการ จัดการที่มีอยู่เดิม หรือจะนำไปใช้เสริมกันโครงการต่างๆ ด้านสุขภาพและสวัสดิการในสถานประกอบการ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัย และสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน การนำมาตรฐานนี้ไปประยุกต์ใช้นี้จะสามารถช่วยให้องค์กรปรับปรุงสมรรถนะของงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และใช้ในการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 45001:2018
 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำมาตรฐาน ISO 45001:2018 ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเตรียมองค์กรของตนให้พร้อมสำหรับการขอรับรองมาตรฐาน ISO 45001:2018
 กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดทำระบบ ISO 
 • OH&SMR, ผู้ช่วยOH&S, ผู้บริหาร
 • หรือผู้ที่สนใจทั่วไป
 ระยะเวลาการอบรม

   6 ชั่วโมง (1 วัน)

 รูปแบบการฝึกอบรม
 1. เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques
 2. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activity)
 3. เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่
 4. เน้นการฝึกฏิบัติบทบาทสมมุติ Focus on roleplaying
 ราคาค่าอบรม

 ราคาปกติ 20,000 บาท

 ราคาสมาชิก 19,000 บาท
 ราคาโปรโมชั่น พิเศษ!!.. 15,000 บาท (จัดอบรมภายในเดือน กันยายน 67) 

 • ราคานี้ยังไม่รวม vat 7%
 • ราคาค่าอบรมรวม: วิทยากร + วุฒิบัตร
 • ราคาค่าอบรมรวม: ค่าที่พัก/ค่าเดินทางวิทยากรแล้ว (ยกเว้นจัดอบรมต่างจังหวัด)
 • ราคานี้ต่อผู้เข้าอบรม 20 คน (คนเพิ่มคิดท่านละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 60 คน)
 เนื้อหาหลักสูตร

08.45 – 09.00 น.   ลงทะเบียน

09.00 – 10.45 น.    • โมดูลที่ 1: บทนำสู่ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018
                           - ความเป็นมาและวิวัฒนาการของมาตรฐาน ISO 45001
                           - โครงสร้างและหลักการของมาตรฐาน ISO 45001:2018
                           - ประโยชน์ของการนำมาตรฐาน ISO 45001:2018 ไปใช้
                        • โมดูลที่ 2: ข้อกำหนด และการนำมาตรฐาน ISO 45001:2018 ไปใช้
                           1. ขอบเขต : Scope
                           2. มาตรฐานอ้างอิง : Normative Reference
                           3. คำศัพท์และคำนิยาม : Terms and Definitions
                           4. บริบทองค์กร (Context of the Organization)
                           Work shop #1 : บริบทองค์กร

10.30 – 10.45 น.    พักเบรก

10.45 – 12.00 น.    • โมดูลที่ 2: ข้อกำหนด และการนำมาตรฐาน ISO 45001:2018 ไปใช้………….....(ต่อ)
                           5. ความเป็นผู้นำ (Leadership)
                           6. การวางแผน (Planning)
                           Work shop #2 : การดำเนินการความเสี่ยงและโอกาส

12.00 – 13.00 น.   พักเที่ยง

13.00 – 14.30 น.    • โมดูลที่ 2: ข้อกำหนด และการนำมาตรฐาน ISO 45001:2018 ไปใช้………….....(ต่อ)
                           7. การสนับสนุน (Support)
                           8. การดำเนินการ (Operating)
                           9. การประเมินสมรรถนะ (Performance Evaluation)
                          10. การปรับปรุง (Improvement)
                           Work shop #3 : การออกแบบเอกสารในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

14.30 – 14.45 น. พักเบรก

14.45 – 16.00 น.    • โมดูลที่ 3: การขอรับรองมาตรฐาน ISO 45001:2018
                           - กระบวนการขอรับรองมาตรฐาน ISO 45001:2018
                           - เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการขอรับรอง

16.00 – 16.30 น.   ทดสอบหลังการอบรม (Post-Test)
                       *** มอบวุฒิบัตร


Visitors: 4,001,677