TR.ISO-008 หลักสูตร ข้อกำหนด และการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

หลักการและเหตุผล


       
 ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสำคัญและทวีความรุนแรงทั่วโลก บางประเทศมีการรักษาสภาพแวดล้อมอย่างเข้มงวด โดยการนำเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเงื่อนไขทางการค้าร่วมด้วย จึงอยู่ในสถานะในแข่งขันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การนำมาตรฐานสากล ISO 14001 มาใช้จึงเป็นแนวทางการค้ารวมถึงการขยายตลาดการค้าใหม่และสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกองค์การตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Environmental Management) ภาวะผู้นำ (Leadership) การปกป้องสิ่งแวดล้อม (Protecting the Environment) สมรรถนะสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance) และแนวคิดเกี่ยวกับวงจรชีวิต (Life-Cycle Thinking) และและการประเมินความเสี่ยง (Risk based approach)

         มาตรฐานนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกองค์กร ทุกขนาด โดยปรับใช้กับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการซึ่งองค์กรพิจารณาแล้วว่าสามารถควบคุมได้หรือมีผลต่อองค์กร เช่น การพิจารณาการได้มาซึ่งวัตถุดิบที่องค์กรใช้ การออกแบบ การผลิต การขนส่ง การใช้ผลิตภัณฑ์ การให้บริการ การบำบัดหรือการกำจัดเมื่อผลิตภัณฑ์นั้นหมดอายุการใช้งาน เป็นต้น

 วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความเป็นมาและความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนมาตรฐานเป็น ISO 14001:2015
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมายและความต้องการของข้อกำหนด เพื่อใช้ในการจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 3. เพื่อให้สามารถดำเนินการด้านเอกสารได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อให้การตีความข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 14001:2015 เป็นไปอย่างถูกต้อง สมบูรณ์
 5. เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และการเปลี่ยนแปลงในแนวทางการเตรียมตัว และการจัดทำเอกสารเพื่อตอบสนองต่อ Version ใหม่ เพื่อตอบสนองไปยัง บริบท , ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย , และความเสี่ยง ที่เหมาะสมต่อการดำเนินการทางธุรกิจขององค์กร
 กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดทำระบบ  ISO 14001  ทุกคนที่เกี่ยวข้องในการวางแผน การดำเนินงาน การรักษา การกำกับดูแลและการตรวจประเมิน มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 14001: 2015
 ระยะเวลาการอบรม

   6 ชั่วโมง (1 วัน)

 รูปแบบการฝึกอบรม
 1. เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques
 2. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activity)
 3. เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่
 4. เน้นการฝึกฏิบัติบทบาทสมมุติ Focus on roleplaying
 ราคาค่าอบรม

 ราคาปกติ 23,000 บาท
 ราคาสมาชิก 20,000 บาท  

 • ราคานี้ยังไม่รวม vat 7%
 • ราคาค่าอบรมรวม: วิทยากร + วุฒิบัตร
 • ราคาค่าอบรมรวม: ค่าที่พัก/ค่าเดินทางวิทยากรแล้ว (ยกเว้นจัดอบรมต่างจังหวัด)
 • ราคานี้ต่อจำนวนผู้เข้าอบรม 30 คน (จำนวนคนเพิ่มคิดท่านละ 150 บาท สูงสุดไม่เกิน 60 คน)
 เนื้อหาหลักสูตร

   08.30-08.45 น. ลงทะเบียน
   08.45-09.00 น. ทดสอบก่อนการอบรม
   09.00-10.30 น. - ประวัติความเป็นมาของ ISO 14001:2015
                      - การปรับเปลี่ยนจาก ISO 14001:2004 เป็นเวอร์ชั่น ISO 14001:2015
                      - รายละเอียดข้อกำหนด ISO 14001:2015 และการนำไปประยุกต์ใช้
                      - ขอบเขต : Scope
                      - มาตรฐานอ้างอิง : Normative Reference
                      - คำศัพท์และคำนิยาม : Terms and Definitions

   10.30-10.45 น. พักเบรค
   10.45-12.15 น.    - บริบทองค์กร (Context of the Organization)
                      - ความเป็นผู้นำ (Leadership)
                      - การวางแผน (Planning)


   12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหาร


   13.15-14.30 น.  - การสนับสนุน (Support)
                    - การดำเนินการ (Operating)
                    - การประเมินสมรรถนะ (Performance Evaluation)

   14.30-14.45 น. พักเบรค
   14.45-16.30 น. - การปรับปรุง (Improvement)
                   - หัวข้อการปฏิบัติเพิ่มเติมในแต่ละข้อกำหนดที่ต้องจัดทำเพื่อการรับรอง ISO 14001:2015
                    - Work shop การทำ check list และ แผนงาน (ภาคปฏิบัติ)

   16.30-17.00 ทดสอบหลังการอบรม

   *** มอบวุฒิบัตร


Visitors: 2,989,993