TR.ISO-008 หลักสูตร ข้อกำหนด และการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

หลักการและเหตุผล


       
 ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสำคัญและทวีความรุนแรงทั่วโลก บางประเทศมีการรักษาสภาพแวดล้อมอย่างเข้มงวด โดยการนำเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเงื่อนไขทางการค้าร่วมด้วย จึงอยู่ในสถานะในแข่งขันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การนำมาตรฐานสากล ISO 14001 มาใช้จึงเป็นแนวทางการค้ารวมถึงการขยายตลาดการค้าใหม่และสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกองค์การตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Environmental Management) ภาวะผู้นำ (Leadership) การปกป้องสิ่งแวดล้อม (Protecting the Environment) สมรรถนะสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance) และแนวคิดเกี่ยวกับวงจรชีวิต (Life-Cycle Thinking) และและการประเมินความเสี่ยง (Risk based approach)

         มาตรฐานนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกองค์กร ทุกขนาด โดยปรับใช้กับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการซึ่งองค์กรพิจารณาแล้วว่าสามารถควบคุมได้หรือมีผลต่อองค์กร เช่น การพิจารณาการได้มาซึ่งวัตถุดิบที่องค์กรใช้ การออกแบบ การผลิต การขนส่ง การใช้ผลิตภัณฑ์ การให้บริการ การบำบัดหรือการกำจัดเมื่อผลิตภัณฑ์นั้นหมดอายุการใช้งาน เป็นต้น

 วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 14001:2015
 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำมาตรฐาน ISO 14001:2015 ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเตรียมองค์กรของตนให้พร้อมสำหรับการขอรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015
 กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดทำระบบ ISO 
 • EMR, ผู้ช่วย EMR, ผู้บริหาร
 • หรือผู้ที่สนใจทั่วไป
 ระยะเวลาการอบรม

   6 ชั่วโมง (1 วัน)

 รูปแบบการฝึกอบรม
 1. เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques
 2. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activity)
 3. เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่
 4. เน้นการฝึกฏิบัติบทบาทสมมุติ Focus on roleplaying
 ราคาค่าอบรม

 ราคาปกติ 20,000 บาท

 ราคาสมาชิก 19,000 บาท
 ราคาโปรโมชั่น พิเศษ!!.. 15,000 บาท (จัดอบรมภายในเดือน กันยายน 67) 

 • ราคานี้ยังไม่รวม vat 7%
 • ราคาค่าอบรมรวม: วิทยากร + วุฒิบัตร
 • ราคาค่าอบรมรวม: ค่าที่พัก/ค่าเดินทางวิทยากรแล้ว (ยกเว้นจัดอบรมต่างจังหวัด)
 • ราคานี้ต่อจำนวนผู้เข้าอบรม 20 คน (จำนวนคนเพิ่มคิดท่านละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 60 คน)
 เนื้อหาหลักสูตร

08.45 – 09.00 น.   ลงทะเบียน

09.00 – 10.45 น.    • โมดูลที่ 1: บทนำสู่ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
                           - ความเป็นมาและวิวัฒนาการของมาตรฐาน ISO 14001
                           - โครงสร้างและหลักการของมาตรฐาน ISO 14001:2015
                           - ประโยชน์ของการนำมาตรฐาน ISO 14001:2015 ไปใช้
                        • โมดูลที่ 2: ข้อกำหนด และการนำมาตรฐาน ISO 14001:2015 ไปใช้
                           1. ขอบเขต : Scope
                           2. มาตรฐานอ้างอิง : Normative Reference
                           3. คำศัพท์และคำนิยาม : Terms and Definitions
                           4. บริบทองค์กร (Context of the Organization)
                           Work shop #1 : บริบทองค์กร

10.30 – 10.45 น.    พักเบรก

10.45 – 12.00 น.    • โมดูลที่ 2: ข้อกำหนด และการนำมาตรฐาน ISO 14001:2015 ไปใช้………….....(ต่อ)
                           5. ความเป็นผู้นำ (Leadership)
                           6. การวางแผน (Planning)
                           Work shop #2 : การดำเนินการความเสี่ยงและโอกาส

12.00 – 13.00 น.   พักเที่ยง

13.00 – 14.30 น.    • โมดูลที่ 2: ข้อกำหนด และการนำมาตรฐาน ISO 14001:2015 ไปใช้………….....(ต่อ)
                           7. การสนับสนุน (Support)
                           8. การดำเนินการ (Operating)
                           9. การประเมินสมรรถนะ (Performance Evaluation)
                          10. การปรับปรุง (Improvement)
                           Work shop #3 : การออกแบบเอกสารในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

14.30 – 14.45 น. พักเบรก

14.45 – 16.00 น.    • โมดูลที่ 3: การขอรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015
                           - กระบวนการขอรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015
                           - เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการขอรับรอง

16.00 – 16.30 น.   ทดสอบหลังการอบรม (Post-Test)
                       *** มอบวุฒิบัตร


Visitors: 4,001,680