TR.ISO-007 หลักสูตร การสร้างความตระหนักและจิตสำนึกคุณภาพ (Quality Awareness)

หลักการและเหตุผล


       
 หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน Quality Awareness มีแนวคิดจากความต้องการให้บุคลากรเข้าใจในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ ที่มีความสำคัญอย่างมากต่อสินค้าบริการ เพราะที่สุดแล้ว ผู้บริโภคล้วนต้องการสิ่งนี้ ซึ่งในการทำงานแต่ละวันของพนักงาน อาจเกิดความเบื่อหน่าย ขาดแรงจูงใจในการทำงาน บกพร่องเรื่องการใส่ใจ “คุณภาพ” หรือสิ่งที่เรียกว่า “จิตสำนึกคุณภาพ”

         ซึ่งหากสามารถสร้างจิตสำนึกคุณภาพให้เกิดขึ้นได้แล้ว องค์กรยังสามารถพัฒนาไปในด้านอื่น ๆ ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ปัญหาต่าง ๆ ที่พบในกระบวนการ อาจทำให้การทำงานขาดประสิทธิภาพ ความซ้ำซากจำเจ สร้างความเบื่อหน่าย เกิดเป็นการขาดความใส่ใจ ดังนี้ มิใช่เพียงการรักษาคุณภาพ แต่ยังสามารถรวมถึงการลดความสูญเสีย และสร้างแรงจูงใจให้พนักงานได้อีกด้วยห

         หลักสูตรนี้ จึงเน้นที่จะสร้าง “จิตสำนึกคุณภาพในการปฎิบัติงาน” อย่างเป็นระบบและเห็นผล รวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหาคุณภาพกับพนักงานในระดับปฏิบัติการและฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพได้เป็นอย่างดี

 วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตสำนึกคุณภาพให้เกิดขึ้นกับพนักงานในบริษัท
 2. เพื่อวิเคราะห์ หาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อจิตสำนึกคุณภาพของพนักงานในบริษัท
 3. เพื่อวิเคราะห์ปัญหา หรืออุปสรรคการสร้างจิตสำนึกคุณภาพในบริษัท
 4. เพื่อปรับปรุง และพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการสร้างจิตสำนึกคุณภาพ
 5. เพื่อกระตุ้นเตือนให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสินค้าที่มีคุณภาพ
 กลุ่มเป้าหมาย
 • หัวหน้างาน และ ผู้บริหาร
 • พนักงานทั่วไป 
 ระยะเวลาการอบรม

   6 ชั่วโมง (1 วัน)

 รูปแบบการฝึกอบรม
 1. เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques
 2. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activity)
 3. เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่
 4. เน้นการฝึกฏิบัติบทบาทสมมุติ Focus on roleplaying
 ราคาค่าอบรม

 ราคาปกติ 23,000 บาท
 ราคาสมาชิก 20,000 บาท  

 • ราคานี้ยังไม่รวม vat 7%
 • ราคาค่าอบรมรวม: วิทยากร + วุฒิบัตร
 • ราคาค่าอบรมรวม: ค่าที่พัก/ค่าเดินทางวิทยากรแล้ว (ยกเว้นจัดอบรมต่างจังหวัด)
 • ราคานี้ต่อจำนวนผู้เข้าอบรม 30 คน (จำนวนคนเพิ่มคิดท่านละ 150 บาท สูงสุดไม่เกิน 60 คน)
 เนื้อหาหลักสูตร

   08.30-08.45 น. ลงทะเบียน
   08.45-09.00 น. ทดสอบก่อนการอบรม
   09.00-10.30 น. 1. แนวคิดของคุณภาพในโลกแห่งการแข่งขัน
                      2. การประกันคุณภาพ ความหมายและความสำคัญของคำว่า “คุณภาพ”
                      3. การบริหารคุณภาพ
                         – ระบบคุณภาพที่ใช้ควบคุมในการทำงาน
                         – ปัจจัย 4 ด้าน ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
                         Workshop1: วิเคราะห์ปัจจัย 4 ด้านที่ส่งผลต่อคุณภาพในการทำงาน

   10.30-10.45 น. พักเบรค
   10.45-12.15 น.   4. แนวคิดของลูกค้า
                        – จิตสำนึกและจิตสำนึกคุณภาพคืออะไร
                        – สิ่งที่ลูกค้าต้องการจากงานของเรา
                        – กลยุทธ์เพื่อสร้างความตระหนักในคุณภาพให้กับพนักงาน
                      5. การสร้างความพอใจให้กับลูกค้าภายใน และลูกค้าภายนอก
                      6. แนวทางการสร้างความตระหนักในคุณภาพ
                         – เทคนิคการลดความผิดพลาดในการทำงานเบื้องต้น 10 ประการ
                         Workshop2: ป้องกันความผิดพลาดจากการทำงานเบื้องต้น


   12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหาร


   13.15-14.30 น.  7. การบริหารให้เกิดการควบคุมงานด้วยตนเอง
                       – ระดับของการความคุมความผิดพลาดในการทำงานทั้ง 7 ระดับ
                    8. การกำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
                       – ผลกระทบต่อการทำงานที่ขาด “คุณภาพ” ทั้งต่อหน่วยงานและองค์กร
                       Workshop3: ระดมสมอง “ผลกระทบของงานที่ขาดคุณภาพต่อลูกค้าและบริษัทของเรา” ผ่านการใช้บัตรความคิด

   14.30-14.45 น. พักเบรค
   14.45-16.30 น. 9. การระดมสมองในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างคุณภาพในการทำงาน
                       Workshop4: Group coaching activity “สร้างคุณภาพก่อนส่งถึงมือลูกค้า
                   10. สรุป/ตอบข้อซักถาม

   16.30-17.00 ทดสอบหลังการอบรม

   *** มอบวุฒิบัตร


Visitors: 2,989,988