TR.ISO-007 หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)

หลักการและเหตุผล


       
 หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน Quality Awareness มีแนวคิดจากความต้องการให้บุคลากรเข้าใจในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ ที่มีความสำคัญอย่างมากต่อสินค้าบริการ เพราะที่สุดแล้ว ผู้บริโภคล้วนต้องการสิ่งนี้ ซึ่งในการทำงานแต่ละวันของพนักงาน อาจเกิดความเบื่อหน่าย ขาดแรงจูงใจในการทำงาน บกพร่องเรื่องการใส่ใจ “คุณภาพ” หรือสิ่งที่เรียกว่า “จิตสำนึกคุณภาพ”

         ซึ่งหากสามารถสร้างจิตสำนึกคุณภาพให้เกิดขึ้นได้แล้ว องค์กรยังสามารถพัฒนาไปในด้านอื่น ๆ ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ปัญหาต่าง ๆ ที่พบในกระบวนการ อาจทำให้การทำงานขาดประสิทธิภาพ ความซ้ำซากจำเจ สร้างความเบื่อหน่าย เกิดเป็นการขาดความใส่ใจ ดังนี้ มิใช่เพียงการรักษาคุณภาพ แต่ยังสามารถรวมถึงการลดความสูญเสีย และสร้างแรงจูงใจให้พนักงานได้อีกด้วยห

         หลักสูตรนี้ จึงเน้นที่จะสร้าง “จิตสำนึกคุณภาพในการปฎิบัติงาน” อย่างเป็นระบบและเห็นผล รวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหาคุณภาพกับพนักงานในระดับปฏิบัติการและฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพได้เป็นอย่างดี

 วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพและความสำคัญของการมีจิตสำนึกด้านคุณภาพ
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำหลักการและแนวทางการสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพไปประยุกต์ใช้ในงานของตนได้
 3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีคุณภาพ

%MCEPASTEBIN%

 กลุ่มเป้าหมาย
 • พนักงานทุกระดับในองค์กร
 • ผู้บริหาร
 • หัวหน้างาน
 • พนักงานปฏิบัติการ
 ระยะเวลาการอบรม

   6 ชั่วโมง (1 วัน)

 รูปแบบการฝึกอบรม
 1. เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques
 2. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activity)
 3. เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่
 4. เน้นการฝึกฏิบัติบทบาทสมมุติ Focus on roleplaying
 ราคาค่าอบรม

 ราคาปกติ 19,000 บาท
 ราคาสมาชิก 18,000 บาท  

 • ราคานี้ยังไม่รวม vat 7%
 • ราคาค่าอบรมรวม: วิทยากร + เอกสารอบรม + วุฒิบัตร
 • ราคาค่าอบรมรวม: ค่าที่พัก/ค่าเดินทางวิทยากรแล้ว (ยกเว้นจัดอบรมต่างจังหวัด)
 • ราคานี้ต่อผู้เข้าอบรม 20 คน/รุ่น (คนเพิ่มคิดท่านละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 60 คน)
 เนื้อหาหลักสูตร

08.45 – 09.00 น.    ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.    โมดูลที่ 1: ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพ
                            • ความหมายและความสำคัญของคุณภาพ
                            • ประเภทของคุณภาพ
                            • หลักการแปดประการของเดมิ่ง
                            • มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001
                            Workshop #1

10.30 – 10.45 น.    พักเบรก

10.45 – 12.00 น.    โมดูลที่ 2: ความสำคัญของการมีจิตสำนึกด้านคุณภาพ
                            • ผลกระทบของการมีจิตสำนึกด้านคุณภาพ
                            • อุปสรรคต่อการมีจิตสำนึกด้านคุณภาพ
                            • กลยุทธ์ในการสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ
                            Workshop #2

12.00 – 13.00 น.    พักเที่ยง

13.00 – 14.30 น.    โมดูลที่ 3: การนำหลักการและแนวทางการสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพไปประยุกต์ใช้
                            • เทคนิคการแก้ปัญหา
                            • การทำงานเป็นทีม
                            • การสื่อสาร
                            • การคิดเชิงบวก
                            Workshop #3

14.30 – 14.45 น.    พักเบรก

14.45 – 16.00 น.     โมดูลที่ 4: การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่มีคุณภาพ
                            • บทบาทของผู้นำ
                            • การมีส่วนร่วมของพนักงาน
                            • การสื่อสารภายในองค์กร
                            • การให้รางวัลและการลงโทษ
                            Workshop #4

16.00 – 16.30 น.    ทดสอบหลังการอบรม
                       *** มอบวุฒิบัตร 


Visitors: 4,001,677